СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-85/16.01.2023 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ поправка на явна фактическа грешка в Заповед № А – 2396 от 24.10.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-85 от 16.01.2023 г. на Кмета на Община Асеновград за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № А – 2396 от 24.10.2022 г., издадена от Кмета на Община Асеновград, като същата придобива следната редакция:
„За УПИ 18.1813,жз, УПИ 18.1814,жз, УПИ 18.1815,жз, УПИ 18.1816,жз, УПИ 18.1817,жз, УПИ 18.1818,жз, УПИ 18.1819,жз се установява начин на застрояване – свободно, в устройствена зона „Жм“, ниско застрояване, установява се застрояване съгласно нанесените ограничителни линии с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения проект”
 
Изготвил:
Св. Михайлов
Гл. специалист УТК
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ