СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2734 от 21.11.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НОВИ ИЗВОР

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
Със Заповед № А-2734 от 21.11.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на   ПУП-ПРЗ /План за регулация и застрояване/ за УПИ IX-196, УПИ XII-197 и УПИ XVI-195 в кв. 33 по регулационния план на с. Нови извор с представеното предложение се предвижда изменение на границите УПИ IX-196 в кв. 33 по регулационния план на с. Нови извор по имотните граници на ПИ с КИ 32398.325.365 по КК на с. Нови извор и. За новообразуваният урегулиран поземлен имот се установява начин на застрояване свободно, в устройствена зона „Жм“. 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ