СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2738 от 21.11.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАЩ ПУП-ПП И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. АСЕНОВГРАД

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
Със Заповед № А-2738 от 21.11.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработването на комплексен проект включващ ПУП-ПП и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване на обект „Две Жилищни сгради с гаражи“, местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.803, EKATTE:00702” в поземлен имот КИ 00702.18.32 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив в следните части:
1.Проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект: „Външно кабелно ел. захранване на обект „Две Жилищни сгради с гаражи“, местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.803, EKATTE:00702” преминаващ през ПИ с КИ 00702.18.32 по КК на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване на обект „Две Жилищни сгради с гаражи“, местонахождение: гр. Асеновград, имот: 00702.18.803, EKATTE:00702”  в землището на гр. Асеновград, общ. Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ