СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № А-2741 от 21.11.2023 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ВКЛЮЧВАЩ ПУП-ПП И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЛАТОВРЪХ

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
Със Заповед № А-2741 от 21.11.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработването на комплексен проект включващ ПУП-ПП и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20kV за „Преустройство и пристройка на съществуващи обори в кравекомплекс“, с местонахождение: с. Златовръх, имот: 31108.70.319, EKATTE: 31108” в поземлен имот с КИ 31108.27.30 и поземлен имот с КИ 31108.27.207 по КК на с. Златовръх, община Асеновград, област Пловдив в следните части:
1.Проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план-Парцеларен план/ за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20kV за „Преустройство и пристройка на съществуващи обори в кравекомплекс“, с местонахождение: с. Златовръх, имот: 31108.70.319, EKATTE: 31108” преминаващ през ПИ с КИ 31108.27.30 и ПИ с КИ 31108.27.207 по КК на с. Златовръх, общ. Асеновград.
2.Инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20kV за „Преустройство и пристройка на съществуващи обори в кравекомплекс“, с местонахождение: с. Златовръх, имот: 31108.70.319, EKATTE: 31108”  в землището на с. Златовръх, общ. Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ