СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.1 и АЛ.2 ОТ ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПП в землището на с. Нареченски бани

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Община Асеновград, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план на кабелна линия НН за външно ел. захранване на ППС 3232, разположена в ПИ 51127.61.30, м. ВИСОКИЯТ КАМЪК, с. Нареченски бани, общ. Асеновград, обл. Пловдив одобрен със Заповед № ЗД-00-22/23.02.2011 г. на Областен управител на област Пловдив.
Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на Общината.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в тридесет дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ