СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за изработен окончателен проект за ПУП-ПРЗ по реда на чл.16 от ЗУТ на част от територията на ж.к.„ЮГ“ и част от местност „Параколово“, гр.Асеновград и протокол на комисия по чл.210 от ЗУТ от 29.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Община Асеновград, съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП-ПРЗ - подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ на част от територията на ж.к. „ЮГ“ и част от местност „Параколово“, гр. Асеновград и протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ от 29.08.2023 г..
Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в информационния център на Общината.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в тридесет дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.
Поканваме Ви да прегледате протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ от 29.08.2023 г., изложен в Информационен Център – ІІ етаж на Община Асеновград и в тридесет дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, можете да направите възражение, ако сте недоволни чрез Общината до Административен съд Пловдив, комплектовано в 3 екземпляра с документ за собственост и банково бордеро за внесена такса от 10 лв. по сметка на Административен съд Пловдив. / за юридически лица – 50лв./
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ