Съобщение на основание чл.135, ал.5, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и издадена Заповед № А-877/ 29.04.2022 г. на кмета е разрешено да се изработи проект за изм. на ПУП-ПР за УПИ V-534.107,стоп. дейност и УПИ ХХІ-534.137,паркинг, кв.2 по план на гр. Асеновград

ЗА 
З А П О В Е Д
 
№ А-877
гр. Асеновград 29.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.5, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Решение №1151, взето на Тридесет и седмо редовно заседание с Протокол №37/30.03.2022г. на Общински съвет- Асеновград, предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, скица-предложение за изменението по  чл.135, ал.2 от ЗУТ
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ V-534.107,стоп. дейност и УПИ ХХІ-534.137,паркинг, кв.2 по регулационния план на гр. Асеновград, ПЗ „Изток”.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
 
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.                                                        
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ /П/
Кмет на Община Асеновград

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ