СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена заповед №А-713/05.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-27 и УПИ III-26, кв.6 и улица с о.т.100-о.т.106 по регулационния план на

З А П О В Е Д
№ А-713
гр. Асеновград 05.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, постъпило заявление вх. № 94-Х-19/08.02.2022г. от Христо Рашков Зайков, нот. акт №37, т.9, д.2473/2015г., легитимиращ заявителят за собственик на поземлен имот КИ 44834.27.101 по кадастралната карта на с. Лясково, за който е образуван УПИ ІV-27, кв. 6 по регулационния план на с. Лясково, скица-предложение за изменението по  чл.135, ал.2 от ЗУТ и становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ на Главния архитект на Община Асеновград
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-27 и УПИ ІІІ-26, кв. 6 и улица с о.т.100 - о.т.106 по регулационния план на с. Лясково.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.
 
Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ