СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена заповед №А-714/05.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-230, УПИ IV-230 и УПИ VI-229, кв.25 по регулационния план на кв.Долни Воден

З А П О В Е Д
№ А-714
гр. Асеновград 05.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, постъпило заявление вх. № 94-D-166/15.03.2022г. от Ахмед Юсеин Рамадан, Зекие Реджеб Рамадан, Ферат Кемил Солак, Рамиз Кемил Солак и Хатидже Кемилова Ибрямова, договор за делба №167, т.6, р.5769/2007г., легитимиращ заявителите за собственици на поземлен имот КИ 99088.502.150 по кадастралната карта на гр. Асеновград, кв. Долни Воден, за който е образуван УПИ V-230, кв.25 по регулационния план на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, скица-предложение за изменението по  чл.135, ал.2 от ЗУТ и становище по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ на Главния архитект на Община Асеновград
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ V-230, УПИ ІV-230 и УПИ VІ-229, кв.25 по регулационния план на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ