СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена заповед №А-715/05.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-общ., ИПУ VIII-общ. и УПИ IX-общ., кв.1 и улица с о.т.13-о.т.14 по регул

З А П О В Е Д
№ А-715
гр. Асеновград 05.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.5, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, заявления вх. №94-И-9/07.01.2022г. от Иван Георгиев Кръстев и допълнителна информация вх. №94-И-9(2)/01.02.2022г. от Иван Георгиев Кръстев и Мюмюн Билгинов Мустафов, договор №142, т.7, р.1982/2019г. и нот. акт №137, т.15, вх.рег.№4435/2005г. легитимиращи Иван Георгиев Кръстев за собственик на поземлен имот КИ 99087.504.413 по КККР на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, който съответства на УПИ VІІ-общ. кв.1 за собственик на жилищна сграда, построена в поземлен имот КИ 99087.504.8 по кадастралната карта на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, който е частна общинска собственост, и съответства на УПИ VІІІ-общ., кв.1 по регулационния план на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, Решение №1113, взето на Тридесет и пето редовно заседание с Протокол №35/23.02.2021г. на Общински съвет- Асеновград, скица-предложение за изменението по  чл.135, ал.2 от ЗУТ
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-общ., УПИ VІІІ-общ. и УПИ ІХ-общ., кв.1 и улица с о.т. 13-о.т.14 по регулационния план на кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ