СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена заповед №А-716/05.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-зеленина, УПИ II-169, УПИ III-169, УПИ IV-1, кв.1 и улица с о.т.4-о.т.5-о.

З А П О В Е Д
№ А-716
Асеновград 05.04.2022 година
 
На основание чл.135, ал.5, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Решение №1114, взето на Тридесет и пето редовно заседание с Протокол №35/23.02.2021г. на Общински съвет- Асеновград, скица-предложение за изменението по  чл.135, ал.2 от ЗУТ
 
РАЗРЕШАВАМ
 
Да се изработи  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ І-зеленина, УПИ ІІ-169, УПИ ІІІ-169, УПИ ІV-1, кв.1 и улица с о.т.4.-о.т.5-о.т.6-о.т.7-о.т.8-о.т.9 по регулационния план на с. Лясково
Проектът да се изготви от правоспособен проектант, съгласно чл.230 ал.1 от ЗУТ и на основание чл.6 и чл.29 ал.1 от ЗКАИИП и да отговаря на изискванията на Наредба №8/2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът да бъде представен в три екземпляра: оригинал на недеформируема прозрачна основа и две копия, както и в цифров вид.
На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра по чл.5 , ал.5 от ЗУТ.
Съгласно чл. 135, ал. 8 от ЗУТ настоящата заповед губи правно действие, когато в едногодишен срок от влизането ѝ в сила не е внесен проект за изменение на плана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Д-Р ХРИСТО ГРУДЕВ
Кмет на Община Асеновград
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ