Съобщение на основание на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издаване на Заповед № А-1030 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград допускане изменение на проект за изменение на ПУП-ПР в с. Конуш

СЪОБЩЕНИЕ

Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:

Със Заповед № А-1030 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ IX-243, УПИ X-235 и УПИ XI-236 в кв. 18 по регулационния план на с. Конуш с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ X-235 в кв. 18 по регулационния план на с. Конуш да минат по имотните граници на ПИ с КИ 38385.211.132 по КККР на с. Конуш.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ