Съобщение на основание на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издаване на Заповед № Заповед № А-1031 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград допускане изменение проект за изменение на ПУП-ПР в с. Мулдава

СЪОБЩЕНИЕ
 
Община Асеновград, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че:
 
Със Заповед № А-1031 от 02.05.2023 г. на Кмета на Община Асеновград е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПР за УПИ IV-181, УПИ V-180, УПИ VI-179 в кв. 51 и улица с о.т.6-о.т.7 по регулационния план на с. Мулдава с представеното предложение се предвижда изменение на регулационните граници на УПИ V-180 в кв. 6 по регулационния план на с. Мулдава да минат по имотните граници на ПИ с КИ 49309.28.273 по КККР на с. Мулдава.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ