СПИСЪК на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
4230, Асеновград
пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9
Тел.: 0331/20293, 070010502
Факс: 0331/65156
e-mail: obshtina@asenovgrad.bg
 
СПИСЪК
на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна в Община Асеновград
 
№ по ред
СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН
ЧЛЕН/АЛИНЕЯ
ИНФОРМАЦИЯ
 
1.
Закона за местното самоуправление и местната администрация    
 
чл. 33, ал. 2
  Информация, сведения и документи, представляващи служебна тайна.
 
2
Закона защита на личните данни
           
 
 
чл. 1, ал. 1, ал. 2
 Информация получена от длъжностното лице във връзка с изпълнение на
служебните му задължения, която би нарушила неприкосновеността на личността  и личния живот на физически лица, при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни.
 
 
3
Закона за вътрешния одит в публичния сектор/ /ЗВОПС/
 
чл. 26
  Информация станала известна на вътрешните одитори при или по повод осъществяване на дейността им, не подлежи на разгласяване и предоставяне,
освен в случаите, предвидени в закона.
 
 
4
 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
            - 
чл. 73, ал. 1
Данъчна и осигурителна информация, представляваща служебна тайна, която
е предоставена или е станала известна във връзка с изпълнението на служебни
задължения на съответните длъжностни лица.
 
 
 
5
 Закона за кадастъра и имотния регистър
              
чл. 20, ал. 1, т. 2, 
чл. 57, ал. 2,
чл. 58, ал. 2
Класифицираната информация, представляваща служебна тайна, която е
станала известна на длъжностното лице във връзка с осъществяване на възложената му дейност.
  Кадастрални данни, отделни материали и данни от имотния регистър, нерегламентирания достъп до които би се отразил неблагоприятно на интересите на  държавата или би увредило друг правозащитен интерес.
  Кадастрални данни, които не са предвидени за предоставяне и копиране,                 съгласно наредбата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство.
 
 
6
 Закон за защита на класифицираната информация/ЗЗКИ/ и  ППЗЗКИ
 
чл. 70, ал. 3, във връзка с чл. 15 и чл. 179 ППЗЗКИ
Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност, ако същите не                        
представляват класифицирана информация държавна тайна. 
 Данните, съдържащи се в делата по проучване за надеждност за издаване на                                                           
удостоверение за сигурност, ако същите не  представляват класифицирана  
информация държавна тайна. 
 
 
7.
Закон за обществените поръчки  
            - 
 Чл.29, ал.2 ППЗОП
 
Чл.51, ал.13 ППЗОП
Информация, относно обстоятелствата, които са узнали членовете на
комисията   във връзка със своята работа,
 включително  и опазване документите от неправомерен достъп.
 
 
8.
Закон за държавния служител
             
 
 
чл. 25, ал. 1
Информация, представляваща служебна тайна, която е станала известна при        или по повод изпълнение на служебните задължения на Държавния служител.
 
 
9.
Закона за
администрацията
 
 
чл. 31, ал. 2
Информация и документи, представляващи служебна тайна  поименно щатно разписание и ведомости за заплати.
 
 
10
Кодекс на труда
           
чл. 403, ал. 1:
Сведения, които са станали известни във връзка с упражняването на контрола
по трудовото законодателство.
 Сведения за източника, от който са получени сигнали за нарушения на
трудовото законодателство.
Досиетата на държавните служители по трудово правоотношение, длъжностни
характеристики, документи по атестиране.
 
 
11.
Закона за  закрила на детето
 
 
 чл. 16, ал. 1
 Всички сведения, получени в административни или съдебни производства, засягащи детето.
Данни, станали известни при или по повод осъществяване на мерките за закрила на детето, разгласата на които би застрашила честта и достойнството на личността.
Данни за образуваните възпитателни дела на деца в МКБППМН.
Документация за настойничество и попечителство.
 
 
 
 
 
12
Закон за достъп до обществена информация
             
.
 
чл. 13, ал. 2
Информация, която е свързана с оперативна подготовка на актовете на орга ните и няма самостоятелно значение ( мнения и препоръки, изготвени от или
за Кмета, Общинския съвет и Общинската администрация; становища и консултации; програмни продукти, ползвани в АИС на Общинската
администрация, кодове за достъп до тях).
 Информация, която е подготвена от Общинската администрация и съдържа
 мнения и позиции във връзка с настоящи и предстоящи преговори, водени                 от Кмета, Общинския съвет и Общинската администрация или от тяхно име  както и сведения свързани с тях
 
13
Закон за електронния документ и електронните удостоверетелни услуги     
           
чл. 18
1. данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат;
2. данните за автентичност на уебсайт, и
3. данните, свързани с електронна препоръчана поща.
 
 
14
Закон за приватизация и следприватизационен контрол             - 
чл. 27, ал. 2
Определените от Министерския съвет на Република България документи и                  сведения, свързани с подготовката и извършването на приватизационните                 сделки.
 
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ