Заповед № РД-235/22.03.2024г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000437 „Река Черкезица“, в землищата на с. Ахматово, с. Богданица, с. Болярци, ...

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ