ОП Туризъм

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

 

от адм.
регистър

Наименование на услугата

Прилагани документи

Заявление

Срок за извършване на услугата

Такса или цена на услугата

Категоризация на заведения за хранене и развлечeния
- Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/
- Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/
- Документ за платена такса
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/
- Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт /
- Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/
- Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/
- Справка за професионална и езикова квалификация на персонала на обекта /за ЮЛ, попълва се в програмен продукт/
- Формуляр за определяне на категорията /попълва се в програмен продукт - за ФЛ и ЮЛ/
и
до 3 месеца
Такса, съгласно Тарифа за таксите по Закона за туризма
Категоризация на места за настаняване
- Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/
- Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/
- Документ за платена такса
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/
- Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт/
- Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/
- Копие от лична карта - за отседнал в населеното място, където се намира обекта /ФЛ/
- Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/
- Справка зо професионална и езикова квалификация на персонала на обекта /за ЮЛ, попълва се в програмен продукт /
- Формуляр за определяне на категорията /попълва се в програмен продукт - за ФЛ и ЮЛ/
и
до 3 месеца
Такса, съгласно Тарифа за таксите по Закона за туризма
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
- Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/
- Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/
- Документ за платена такса
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/
- Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт/
- Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/
- Копие от лична карта - за отседнал в населеното място, където се намира обекта /ФЛ/
- Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/
- Справка зо професионална и езикова квалификация на персонала на обекта /за ЮЛ, попълва се в програмен продукт/
- Формуляр за определяне на категорията /попълва се в програмен продукт - за ФЛ и ЮЛ/
и
до 3 месеца
Такса, съгласно Тарифа за таксите по Закона за туризма
Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице.
- Декларация по образец за регистрация в Търговския регистър /за ЮЛ/
- Декларация, че юрид. лице не е в процедура на ликвидация и несъстоятелност / за ЮЛ/
- Документ за платена такса
- Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация - разрешение за ползване или Акт 16 /за ЮЛ/
- Заявление /попълва се и се входира в програмен продукт/
- Копие от договор за наем /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи за собственост /за ЮЛ и ФЛ/
- Копие от документи, удостоверяващи профес. и езикова квалификация на управителя на туристическия обект /за ЮЛ/
- Копие от лична карта - за отседнал в населеното място, където се намира обекта /ФЛ/
- Нотариално заверено изрично пълномощно /в случите на искане от други лица/
- Справка зо професионална и езикова квалификация на персонала на обекта /за ЮЛ, попълва се в програмен продукт/
- Формуляр за определяне на категорията /попълва се в програмен продукт - за ФЛ и ЮЛ/
и
2 седмици

- 50 лв. - за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 168, ал. 2 от Закона за туризма относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов/актуализиран документ/удостоверение

 

- 30 лв. - за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 168, ал. 2 от Закона за туризма относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов/актуализиран документ/удостоверение

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект
- Заявление за заявяване на услугата /свободен текст/
заявление свободен
текст
2 седмици
 
50.00 лв.
 
Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта.
- Заявление за заявяване на услугата /свободен текст/
- Издаденото удостоверение за категорийна символика
заявление свободен
текст
2 седмици
безплатно
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ