Отчет по чл. 15а, ал.2 от ЗДОИ за 2018 г.

Отчет за 2018 година на постъпилите в Община Асеновград заявления по реда на закона за достъп до обществената информация.

 

Брой постъпили заявления Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп Брой заявления, по които е предоставен частичен достъп Брой заявления, препратени по компетентност Брой заявления, оставени без разглеждане
10 4 2 1 0

 

Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация Брой заявлени, по които е отказан достъп до обществена информация Брой заявления, по които има частичен отказ от предоставена информация Брой заявления, по които информацията не се съдържа в архива на администрацията и няма данни къде би могла да се съдържа, за което лицата се уведомяват с писмо
0 1 /чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ/ 0 2

 

Съгласувал: Пенка Кисова /п/
Началник отдел „Правен”.

Изготвил: Елена Цветанова /п/
Ст.юрисконсулт в Отдел „Правен”.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ