Сметка, кодове за внасяне и начини за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци

Уважаеми данъкоплатци,
Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г. са следните:
 
ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
Срок за плащане – на две равни вноски:
  • 1-ва вноска до 30.06.2023 г.
  • 2-ра вноска до 31.10.2023 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 02.05.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто.
 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Срок за плащане – на четири равни вноски:
  • 1-ва вноска до 31.01.2023 г.
  • 2-ра вноска до 02.05.2023 г.
  • 3-та вноска до 31.07.2023 г.
  • 4-та вноска до 31.10.2023 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто.
 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за плащане – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
 
ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2023 Г.
 
Данък върху таксиметровия превоз на пътници за 2023 г. е в размер на 300 лв. /съгласно чл. 96, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г./
 
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
  • Може да платите дължимите данъци и такси, лесно и бързо в реално време, чрез egov.bg. В следния линк подробно е описан начина и възможностите за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения:  https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/9416?callerId=72c8b8df-23d4-447b-b801-c703f7ecac07&cP=1
  • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в Информационния център, на Община Асеновград.
  • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от отдел „Местни приходи”, на страницата на Община Асеновград 

https://mdt.asenovgrad.bg:8444/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

  • Безкасово по банкова сметка на Община Асеновград
IBAN BG50IORT73758404020000,BIC IORTBGSF, банка „Инвестбанк” АД

 

Вид плащане
Код за вид плащане
Окончателен годишен /патентен/ данък
44 14 00
 
Данък върху недвижимите имоти
 
44 21 00
Данък върху наследствата
 
44 22 00
Данък върху превозните средства
 
44 23 00
Такса за битови отпадъци
 
44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 25 00
Туристически данък
 
44 28 00

                                   
На касите в пощенските станции                                На касите на „Изипей” АД      
    на „Български пощи” ЕАД                                                в цялата страна
 
                                  
  
По интернет, чрез системата                                             Чрез "Банка ДСК" ЕАД
       Ипей /ePay/                                             

 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ