Площадки за отпадъци

Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства
 
Регистър на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства на територията на гр. Асеновград, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците /последна актуализация на регистъра 28.04.2020 г./
 
Информация за Площадки на територията на Община Асеновград за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците:
 
  1. Площадка № 1:
  • за безвъзмездно предаване на едрогабаритни и строителни отпадъци
С местонахождение: гр. Асеновград, област Пловдив, община Асеновград, ул. „Боянско шосе“ № 4, приемна зона на ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“ съгласно Регистрационен документ  № 09-РД-692-00 от 04.12.2019год. издаден отРИОСВ – Пловдив.
 

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ