Площадки за отпадъци

Площадки за предаване на разделно събрани отпадъци
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Асеновград, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците /последна актуализация на регистъра: 02.02.2018 г./
 
Информация за Площадки на територията на Община Асеновград за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците:
 
1. Площадка № 1:
С местонахождение: гр. Асеновград, област Пловдив, община Асеновград, Северна индустриална зона, подземен имот № 00702.23.82, фирма „ПОЛИГРУП” ООД, ЕИК: 115353345, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, общ Асеновград, гр. Асеновград, пл. ”Бански” № 1, Решение  № 09-ДО-932-00 от 08.02.2010 год. на РИОСВ – Пловдив.
 
-  07 02 13 – отпадъци от пластмаси
-  15 01 02 – пластмасови опакъвки
   
2. Площадка № 2:
С местонахождение: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. ”Иван Вазов” №11, района на ЖП гара – Асеновград /с идентификатор 00702.510.16 и 00702.510.12/, фирма „СТАКРА” ЕООД, ЕИК: 160061941, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. ”Иван Вазов” № 11, лице управляващо дружеството: Станислав Славчев Събев, сл. тел.: 0887/ 542 940, Решение № 09-ДО-1025-02 от 21.12.2016 г. на РИОСВ – Пловдив.
 
- 02 01 04 – отпадъци от пластмаси;
- 19 12 04 – пластмаса и каучук
- 03 03 08 – отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране;
- 19 12 05 - стъкло  
- 07 02 13 - Отпадъци от пластмаси;
- 20 01 01 – хартия и картон           
- 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
- 20 01 02 - стъкло
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
- 15 01 07 – стъклени опаковки          
- 17 02 02 - Стъкло;
- 17 02 03 – пластмаса;
 
3. Площадка № 3:
С местонахождение: гр. Асеновград, област Пловдив,община Асеновград, ул. „Козановско щосе” № 24, УПИ №  00702,534,58  по кадастрална карта на гр. Асеновград, общ гр. Асеновград, с  площ 9000 кв. м., обща ползвана площ 1407 кв. м., фирма „Траш Къмпани” ЕООД, ЕИК:203274955, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Асеновград, гр. Асеновград, ул. (бул„Цар Иван Асен ІІ” № 15, лице, управляващо/ представляващо дружеството: Борис Стойнев Иванов служ. тел.: 0894970240; електронна поща: didi1978b@dbv.bg, Регистрационен документ: № 09-РД-431-00 от 06.01.2015 год. от РИОСВ – Пловдив.
 
07 02 13 – отпадъци от пластмаса
02 01 04 – отпадъци от пластмаса, с изключение на опаковки
15 01 01 – хартиени и картонени опаковки
15 01 02 – пластмасови опаковки
16 01 19 – пластмаси
17 02 03 – пластмаса
19 12 01 – хартия и картон,
19 12 04 – пластмаса и каучук
19 12 05 – стъкло
20 01 01 – хартия и картон
20 01 02 – стъкло
20 01 39 - пластмаси
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ