Площадки за отпадъци

Площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства
 
Регистър на площадките за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства на територията на гр.Асеновград, съгласно разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т. 14 от Закона за управление на отпадъците /последна актуализация на регистъра: 28.04.2020 г./
 
Информация за Площадки на територият ана Общин аАсеновград за безвъзмездно предаване на разделносъбрани отпадъци от домакинствата, във връзка с изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците:
 
  1. Площадка № 1:
  • за безвъзмездно предаване на едрогабаритни и строителни отпадъци
С местонахождение: гр. Асеновград, област Пловдив, община Асеновград, ул. „Боянско шосе“ № 4, приемна зона на ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци“ съгласно Регистрационен документ  № 09-РД-692-00 от 04.12.2019год. издаден отРИОСВ – Пловдив.
 

 

  1. Площадка № 2:
ФирмаВАС ПЕТ МЕТАЛ” ООД
С местонахождение:
Адрес Площадка № 1, гр. Асеновград, обл.Пловдив, р – н  Горни Воден
Адрес Площадка № 2, гр. Асеновград, обл. Пловдив, кв. 6 имот № 00702.536.9,
ЕИК: 200393491, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. ”Мануш войвода” № 11 отпадъци подлежащи на приемане съгласно Решение  № 09-ДО-799-03 о т30.01.2013 год. и Решение № 09-ДО – 799-07 от 25.04.2019 г. издадени от РИОСВ – Пловдив.
 
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ