Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ЮНИ 2019 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1319 31 1350
  Регистрирани заети Брой 24 0 24
  Регистрирани учащи се Брой 4 0 4
  Регистрирани пенсионери Брой 21 0 21
  Равнище на безработица % 4,92% 2,42% 4,81%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 456 12 468
Жени Брой 863 19 882
степен на квалификация С работническа професия Брой 298 7 305
Специалисти Брой 263 7 270
Без квалификация Брой 758 17 775
образование Висше Брой 167 6 173
Средно Брой 494 14 681
Основно Брой 208 11 219
Начално и по-ниско Брой 450 0 450
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 86 3 89
  Регистрирани повече от 1 година Брой 361 5 366
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 10,23 9,06 10,23
  Младежи до 29 години Брой 277 4 281
  Безработни над 50 години Брой 372 19 391
  в т.ч.  жени  Брой 234 9 243
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 66 0 66
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 2 0 2
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 211 1 212
  в т.ч. новорегистрирани Брой 195 1 196
  Изходящ поток – всичко Брой 268 4 272
  в т.ч. постъпили на работа Брой 135 2 137
  Съотношение входящ / изходящ поток % 78,73% 25,00% 77,94%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 168 2 170
     в т.ч.     за работници Брой 92 1 93
                  за специалисти Брой 7 0 7
                  без специалност Брой 69 1 70
  Безработни за едно работно място   Брой 7,85 16 7,94
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 120 2 122
  На първичния трудов пазар Брой 106 0 106
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 0 0 0
  По програми за заетост Брой 14 2 16
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 18 0 18
  Безработни лица, завършили обучение Брой 37 0 37
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ