Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ЯНУАРИ 2020 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград 
Показател
Мярка
Асеновград
Лъки
Общо за ДБТ
Икономически активно население
Брой
26791
1279
28070
 
Регистрирани безработни
Брой
1643
46
1689
 
Регистрирани заети
Брой
10
0
10
 
Регистрирани учащи се
Брой
0
0
0
 
Регистрирани пенсионери
Брой
33
0
33
 
Равнище на безработица
%
6.13%
3.60%
6.02%
Структура на регистраните безработни
пол
Мъже
Брой
563
16
579
Жени
Брой
1080
30
1110
степен на квалификация
С работническа професия
Брой
420
10
430
Специалисти
Брой
334
12
346
Без квалификация
Брой
889
24
913
образование
Висше
Брой
197
6
203
Средно
Брой
714
24
941
Основно
Брой
317
16
333
Начално и по-ниско
Брой
415
0
415
Рискови групи
 
Лица с намалена работоспособност
Брой
102
4
106
 
Регистрирани повече от 1 година
Брой
280
3
283
 
Ср.продължителност на безработицата
Месеци
7.32
4.63
7.24
 
Младежи до 29 години
Брой
269
4
273
 
Безработни над 50 години
Брой
549
22
571
 
в т.ч.  жени 
Брой
373
13
386
 
Самотни родители
Брой
3
0
3
 
Майки с деца до 3 години
Брой
75
0
75
 
Младежи от социални заведения
Брой
0
0
0
 
Освободени лишени от свобода
Брой
4
0
4
Динамика на безработицата
 
Входящ поток – всичко
Брой
228
11
239
 
в т.ч. новорегистрирани
Брой
221
11
232
 
Изходящ поток – всичко
Брой
221
4
225
 
в т.ч. постъпили на работа
Брой
129
4
133
 
Съотношение входящ / изходящ поток
%
103.17%
275.00%
106.22%
Търсене на работна сила
 
 Заявени работни места
Брой
101
1
102
 
   в т.ч.     за работници
Брой
44
0
44
 
                    за специалисти
Брой
18
1
19
 
                      без специалност
Брой
39
0
39
 
Безработни за едно работно място  
Брой
16.27
46
16.56
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество
 
 
 
 
Започнали работа с посредничеството на ДБТ
Брой
104
2
106
 
На първичния трудов пазар
Брой
96
1
97
 
По мерки за насърчаване на заетостта
Брой
0
0
0
 
По програми за заетост
Брой
8
1
9
Обучение
 
 
 
 
Безработни лица, започнали обучение 
Брой
0
0
0
 
Безработни лица, завършили обучение
Брой
0
0
0
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ