Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец май 2024 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 23853 843 24696
  Регистрирани безработни Брой 1523 41 1564
  Регистрирани заети Брой 46 1 47
  Регистрирани учащи се Брой 5 0 5
  Регистрирани пенсионери Брой 29 0 29
  Равнище на безработица % 6,38% 4,86% 6,33%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 628 20 648
Жени Брой 895 21 916
степен на квалификация С работническа професия Брой 351 10 361
Специалисти Брой 324 11 335
Без квалификация Брой 848 20 868
образование Висше Брой 195 8 203
Средно Брой 658 23 681
Основно Брой 271 10 281
Начално и по-ниско Брой 399 0 399
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 125 4 129
  Регистрирани повече от 1 година Брой 309 7 316
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 8,29 7,06 8,27
  Младежи до 29 години Брой 246 5 251
  Безработни над 50 години Брой 535 16 551
  в т.ч.  жени  Брой 201 7 208
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 56 5 61
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 5 0 5
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 207 3 210
  в т.ч. новорегистрирани Брой 206 3 209
  Изходящ поток – всичко Брой 377 8 385
  в т.ч. постъпили на работа Брой 284 3 287
  Съотношение входящ / изходящ поток % 54,91% 37,50% 54,55%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 339 2 341
     в т.ч.     за работници Брой 53 2 55
                      за специалисти Брой 10 0 10
                        без специалност Брой 276 0 276
  Безработни за едно работно място   Брой 4,49 21 4,59
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 192 1 193
  На първичния трудов пазар Брой 22 1 23
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 0 0 0
  По програми за заетост Брой 170 0 170
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ