Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец август 2023 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател
Мярка
Асеновград
Лъки
Общо за ДБТ
Икономически активно население
Брой
23853
843
24696
 
Регистрирани безработни
Брой
1502
37
1539
 
Регистрирани заети
Брой
32
2
34
 
Регистрирани учащи се
Брой
8
0
8
 
Регистрирани пенсионери
Брой
24
0
24
 
Равнище на безработица
%
6,30%
4,39%
6,23%
Структура на регистраните безработни
пол
Мъже
Брой
596
16
612
Жени
Брой
906
21
927
степен на квалификация
С работническа професия
Брой
304
11
315
Специалисти
Брой
306
5
311
Без квалификация
Брой
892
21
913
образование
Висше
Брой
195
2
197
Средно
Брой
549
30
579
Основно
Брой
271
5
276
Начално и по-ниско
Брой
443
0
443
Рискови групи
 
Лица с намалена работоспособност
Брой
89
7
96
 
Регистрирани повече от 1 година
Брой
242
5
247
 
Ср.продължителност на безработицата
Месеци
7,45
7,24
7,44
 
Младежи до 29 години
Брой
268
6
274
 
Безработни над 50 години
Брой
465
16
481
 
в т.ч.  жени 
Брой
268
9
277
 
Самотни родители
Брой
2
0
2
 
Майки с деца до 3 години
Брой
52
0
52
 
Младежи от социални заведения
Брой
0
0
0
 
Освободени лишени от свобода
Брой
1
0
1
Динамика на безработицата
 
Входящ поток – всичко
Брой
240
7
247
 
в т.ч. новорегистрирани
Брой
229
7
236
 
Изходящ поток – всичко
Брой
196
4
200
 
в т.ч. постъпили на работа
Брой
90
3
93
 
Съотношение входящ / изходящ поток
%
122,45%
175,00%
123,50%
Търсене на работна сила
 
 Заявени работни места
Брой
98
1
99
 
   в т.ч.     за работници
Брой
47
0
47
 
                    за специалисти
Брой
35
0
35
 
                      без специалност
Брой
16
1
17
 
Безработни за едно работно място  
Брой
15,33
37
15,55
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество
 
 
 
 
Започнали работа с посредничеството на ДБТ
Брой
38
2
40
 
На първичния трудов пазар
Брой
32
2
34
 
По мерки за насърчаване на заетостта
Брой
2
0
2
 
По програми за заетост
Брой
4
0
4
Обучение
 
 
 
 
Безработни лица, започнали обучение 
Брой
0
0
0
 
Безработни лица, завършили обучение
Брой
0
0
0
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ