Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец ЮНИ 2020 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател
Мярка
Асеновград
Лъки
Общо за ДБТ
Икономически активно население
Брой
26791
1279
28070
 
Регистрирани безработни
Брой
2227
59
2286
 
Регистрирани заети
Брой
14
0
14
 
Регистрирани учащи се
Брой
6
0
6
 
Регистрирани пенсионери
Брой
21
0
21
 
Равнище на безработица
%
8,31%
4,61%
8,14%
Структура на регистраните безработни
пол
Мъже
Брой
842
21
863
Жени
Брой
1385
38
1423
степен на квалификация
С работническа професия
Брой
556
16
572
Специалисти
Брой
535
15
550
Без квалификация
Брой
1136
28
1164
образование
Висше
Брой
356
8
364
Средно
Брой
1017
36
1417
Основно
Брой
373
15
388
Начално и по-ниско
Брой
481
0
481
Рискови групи
 
Лица с намалена работоспособност
Брой
95
6
101
 
Регистрирани повече от 1 година
Брой
290
4
294
 
Ср.продължителност на безработицата
Месеци
6,84
6,33
6,83
 
Младежи до 29 години
Брой
414
8
422
 
Безработни над 50 години
Брой
647
28
675
 
в т.ч.  жени 
Брой
375
15
390
 
Самотни родители
Брой
2
0
2
 
Майки с деца до 3 години
Брой
81
1
82
 
Младежи от социални заведения
Брой
0
0
0
 
Освободени лишени от свобода
Брой
4
0
4
Динамика на безработицата
 
Входящ поток – всичко
Брой
272
5
277
 
в т.ч. новорегистрирани
Брой
271
5
276
 
Изходящ поток – всичко
Брой
473
16
489
 
в т.ч. постъпили на работа
Брой
285
13
298
 
Съотношение входящ / изходящ поток
%
57,51%
31,25%
56,65%
Търсене на работна сила
 
 Заявени работни места
Брой
153
0
153
 
   в т.ч.     за работници
Брой
66
0
66
 
                за специалисти
Брой
24
0
24
 
                без специалност
Брой
63
0
63
 
Безработни за едно работно място  
Брой
14,56
#DIV/0!
14,94
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество
 
 
 
 
Започнали работа с посредничеството на ДБТ
Брой
153
3
156
 
На първичния трудов пазар
Брой
140
3
143
 
По мерки за насърчаване на заетостта
Брой
5
0
5
 
По програми за заетост
Брой
8
0
8
Обучение
 
 
 
 
Безработни лица, започнали обучение 
Брой
4
0
4
 
Безработни лица, завършили обучение
Брой
2
0
2
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ