Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ОКТОМВРИ 2019 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1431 25 1456
  Регистрирани заети Брой 18 0 18
  Регистрирани учащи се Брой 2 0 2
  Регистрирани пенсионери Брой 29 0 29
  Равнище на безработица % 5.34% 1.95% 5.19%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 541 8 549
Жени Брой 890 17 907
степен на квалификация С работническа професия Брой 329 4 333
Специалисти Брой 292 8 300
Без квалификация Брой 810 13 823
образование Висше Брой 170 5 175
Средно Брой 569 12 581
Основно Брой 247 8 255
Начално и по-ниско Брой 445 0 445
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 83 3 86
  Регистрирани повече от 1 година Брой 297 3 300
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 8.19 6.70 8.16
  Младежи до 29 години Брой 301 4 305
  Безработни над 50 години Брой 350 12 362
  в т.ч.  жени  Брой 202 7 209
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 86 0 86
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 3 0 3
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 329 6 335
  в т.ч. новорегистрирани Брой 312 6 318
  Изходящ поток – всичко Брой 279 3 282
  в т.ч. постъпили на работа Брой 118 1 119
  Съотношение входящ / изходящ поток % 117.92% 200.00% 118.79%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 100 1 101
     в т.ч.     за работници Брой 37 0 37
                      за специалисти Брой 12 0 12
                        без специалност Брой 51 1 52
  Безработни за едно работно място   Брой 14.31 25 14.42
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 92 1 93
  На първичния трудов пазар Брой 87 1 88
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 4 0 4
  По програми за заетост Брой 1 0 1
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 1 0 1
  Безработни лица, завършили обучение Брой 1 0 1
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ