Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец януари 2021 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател
Мярка
Асеновград
Лъки
Общо за ДБТ
Икономически активно население
Брой
26791
1279
28070
 
Регистрирани безработни
Брой
1926
66
1992
 
Регистрирани заети
Брой
18
0
18
 
Регистрирани учащи се
Брой
13
1
14
 
Регистрирани пенсионери
Брой
32
0
32
 
Равнище на безработица
%
7,19%
5,16%
7,10%
Структура на регистраните безработни
пол
Мъже
Брой
714
24
738
Жени
Брой
1212
42
1254
степен на квалификация
С работническа професия
Брой
515
18
533
Специалисти
Брой
413
16
429
Без квалификация
Брой
998
32
1030
образование
Висше
Брой
247
10
257
Средно
Брой
870
43
1170
Основно
Брой
382
12
394
Начално и по-ниско
Брой
427
1
428
Рискови групи
 
Лица с намалена работоспособност
Брой
132
7
139
 
Регистрирани повече от 1 година
Брой
301
10
311
 
Ср.продължителност на безработицата
Месеци
7,42
6,61
7,40
 
Младежи до 29 години
Брой
317
11
328
 
Безработни над 50 години
Брой
648
27
675
 
в т.ч.  жени 
Брой
307
16
323
 
Самотни родители
Брой
3
0
3
 
Майки с деца до 3 години
Брой
72
2
74
 
Младежи от социални заведения
Брой
0
0
0
 
Освободени лишени от свобода
Брой
1
0
1
Динамика на безработицата
 
Входящ поток – всичко
Брой
472
6
478
 
в т.ч. новорегистрирани
Брой
461
6
467
 
Изходящ поток – всичко
Брой
217
0
217
 
в т.ч. постъпили на работа
Брой
112
0
112
 
Съотношение входящ / изходящ поток
%
217,51%
#DIV/0!
220,28%
Търсене на работна сила
 
 Заявени работни места
Брой
156
1
157
 
   в т.ч.     за работници
Брой
42
0
42
 
                    за специалисти
Брой
7
0
7
 
                      без специалност
Брой
107
1
108
 
Безработни за едно работно място  
Брой
12,35
66
12,69
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество
 
 
 
 
Започнали работа с посредничеството на ДБТ
Брой
77
0
77
 
На първичния трудов пазар
Брой
52
0
52
 
По мерки за насърчаване на заетостта
Брой
0
0
0
 
По програми за заетост
Брой
25
0
25
Обучение
 
 
 
 
Безработни лица, започнали обучение 
Брой
0
0
0
 
Безработни лица, завършили обучение
Брой
0
0
0
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ