Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец февруари 2021 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 2042 68 2110
  Регистрирани заети Брой 18 0 18
  Регистрирани учащи се Брой 15 1 16
  Регистрирани пенсионери Брой 35 0 35
  Равнище на безработица % 7,62% 5,32% 7,52%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 761 24 785
Жени Брой 1281 44 1325
степен на квалификация С работническа професия Брой 514 21 535
Специалисти Брой 436 15 451
Без квалификация Брой 1092 32 1124
образование Висше Брой 254 9 263
Средно Брой 926 45 1234
Основно Брой 426 12 438
Начално и по-ниско Брой 436 2 438
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 205 9 214
  Регистрирани повече от 1 година Брой 307 11 318
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 8,01 6,49 7,22
  Младежи до 29 години Брой 149 13 162
  Безработни над 50 години Брой 723 29 752
  в т.ч.  жени  Брой 456 18 474
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 69 1 70
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 2 0 2
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 366 10 376
  в т.ч. новорегистрирани Брой 356 10 366
  Изходящ поток – всичко Брой 250 8 258
  в т.ч. постъпили на работа Брой 149 7 156
  Съотношение входящ / изходящ поток % 146,40% 125,00% 145,74%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 226 3 229
     в т.ч.     за работници Брой 151 0 151
                      за специалисти Брой 15 0 15
                        без специалност Брой 60 3 63
  Безработни за едно работно място   Брой 9,04 23 9,21
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 117 2 119
  На първичния трудов пазар Брой 52 1 53
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 1 0 1
  По програми за заетост Брой 64 1 65
Професионална квалификация      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ