Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец януари 2023 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател
Мярка
Асеновград
Лъки
Общо за ДБТ
Икономически активно население
Брой
26791
1279
28070
 
Регистрирани безработни
Брой
1490
39
1529
 
Регистрирани заети
Брой
25
1
26
 
Регистрирани учащи се
Брой
3
0
3
 
Регистрирани пенсионери
Брой
18
0
18
 
Равнище на безработица
%
5,56%
3,05%
5,45%
Структура на регистраните безработни
пол
Мъже
Брой
536
17
553
Жени
Брой
954
22
976
степен на квалификация
С работническа професия
Брой
365
9
374
Специалисти
Брой
313
8
321
Без квалификация
Брой
812
22
834
образование
Висше
Брой
184
3
187
Средно
Брой
665
31
883
Основно
Брой
308
4
312
Начално и по-ниско
Брой
333
1
334
Рискови групи
 
Лица с намалена работоспособност
Брой
105
5
110
 
Регистрирани повече от 1 година
Брой
194
3
197
 
Ср.продължителност на безработицата
Месеци
6,76
5,69
6,73
 
Младежи до 29 години
Брой
223
5
228
 
Безработни над 50 години
Брой
581
15
596
 
в т.ч.  жени 
Брой
384
8
392
 
Самотни родители
Брой
1
0
1
 
Майки с деца до 3 години
Брой
65
0
65
 
Младежи от социални заведения
Брой
0
0
0
 
Освободени лишени от свобода
Брой
0
0
0
Динамика на безработицата
 
Входящ поток – всичко
Брой
237
3
240
 
в т.ч. новорегистрирани
Брой
232
3
235
 
Изходящ поток – всичко
Брой
233
0
233
 
в т.ч. постъпили на работа
Брой
127
0
127
 
Съотношение входящ / изходящ поток
%
101,72%
#DIV/0!
103,00%
Търсене на работна сила
 
 Заявени работни места
Брой
163
0
163
 
   в т.ч.     за работници
Брой
125
0
125
 
                    за специалисти
Брой
14
0
14
 
                      без специалност
Брой
24
0
24
 
Безработни за едно работно място  
Брой
9,14
#DIV/0!
9,38
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество
 
 
 
 
Започнали работа с посредничеството на ДБТ
Брой
52
0
52
 
На първичния трудов пазар
Брой
37
0
37
 
По мерки за насърчаване на заетостта
Брой
1
0
1
 
По програми за заетост
Брой
14
0
14
Обучение
 
 
 
 
Безработни лица, започнали обучение 
Брой
0
0
0
 
Безработни лица, завършили обучение
Брой
0
0
0
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ