Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец  МАЙ 2020 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 2428 70 2498
  Регистрирани заети Брой 14 0 14
  Регистрирани учащи се Брой 5 0 5
  Регистрирани пенсионери Брой 24 1 25
  Равнище на безработица % 9,06% 5,47% 8,90%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 885 25 910
Жени Брой 1543 45 1588
степен на квалификация С работническа професия Брой 637 20 657
Специалисти Брой 577 18 595
Без квалификация Брой 1214 32 1246
образование Висше Брой 371 9 380
Средно Брой 1175 45 1220
Основно Брой 396 16 412
Начално и по-ниско Брой 486 0 486
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 101 6 107
  Регистрирани повече от 1 година Брой 302 4 306
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 6,57 5,36 6,53
  Младежи до 29 години Брой 455 8 463
  Безработни над 50 години Брой 734 20 754
  в т.ч.  жени  Брой 460 12 472
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 92 1 93
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 8 0 8
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 316 11 327
  в т.ч. новорегистрирани Брой 314 11 325
  Изходящ поток – всичко Брой 218 5 223
  в т.ч. постъпили на работа Брой 184 5 189
  Съотношение входящ / изходящ поток % 144,95% 220,00% 146,64%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 58 0 58
     в т.ч.     за работници Брой 31 0 31
                      за специалисти Брой 11 0 11
                        без специалност Брой 16 0 16
  Безработни за едно работно място   Брой 41,86 #DIV/0! 43,07
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 86 2 88
  На първичния трудов пазар Брой 85 2 87
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 0 0 0
  По програми за заетост Брой 1 0 1
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ