Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец май 2022 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1343 33 1376
  Регистрирани заети Брой 21 1 22
  Регистрирани учащи се Брой 5 0 5
  Регистрирани пенсионери Брой 10 0 10
  Равнище на безработица % 5,01% 2,58% 4,90%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 536 19 555
Жени Брой 807 14 821
степен на квалификация С работническа професия Брой 308 5 313
Специалисти Брой 290 7 297
Без квалификация Брой 745 21 766
образование Висше Брой 176 3 179
Средно Брой 574 21 595
Основно Брой 222 9 231
Начално и по-ниско Брой 371 0 371
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 101 5 106
  Регистрирани повече от 1 година Брой 209 4 213
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 7,30 7,60 7,30
  Младежи до 29 години Брой 207 2 209
  Безработни над 50 години Брой 446 14 460
  в т.ч.  жени  Брой 259 6 265
  Самотни родители Брой 0 0 0
  Майки с деца до 3 години Брой 68 0 68
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 1 0 1
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 311 7 318
  в т.ч. новорегистрирани Брой 301 7 308
  Изходящ поток – всичко Брой 223 7 230
  в т.ч. постъпили на работа Брой 134 5 139
  Съотношение входящ / изходящ поток % 139,46% 100,00% 138,26%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 99 1 100
     в т.ч.     за работници Брой 15 0 15
                      за специалисти Брой 5 0 5
                        без специалност Брой 79 1 80
  Безработни за едно работно място   Брой 13,57 33 13,76
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 73 1 74
  На първичния трудов пазар Брой 26 1 27
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 0 0 0
  По програми за заетост Брой 47 0 47
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ