Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец януари 2024 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател
Мярка
Асеновград
Лъки
Общо за ДБТ
Икономически активно население
Брой
23853
843
24696
 
Регистрирани безработни
Брой
1570
35
1605
 
Регистрирани заети
Брой
25
1
26
 
Регистрирани учащи се
Брой
6
0
6
 
Регистрирани пенсионери
Брой
30
0
30
 
Равнище на безработица
%
6,58%
4,15%
6,50%
Структура на регистраните безработни
пол
Мъже
Брой
546
13
559
Жени
Брой
1024
22
1046
степен на квалификация
С работническа професия
Брой
358
11
369
Специалисти
Брой
327
7
334
Без квалификация
Брой
885
17
902
образование
Висше
Брой
210
15
225
Средно
Брой
645
74
944
Основно
Брой
313
27
340
Начално и по-ниско
Брой
402
20
422
Рискови групи
 
Лица с намалена работоспособност
Брой
103
6
109
 
Регистрирани повече от 1 година
Брой
266
6
272
 
Ср.продължителност на безработицата
Месеци
7,35
7,10
7,59
 
Младежи до 29 години
Брой
240
5
245
 
Безработни над 50 години
Брой
542
16
558
 
в т.ч.  жени 
Брой
359
9
368
 
Самотни родители
Брой
2
0
2
 
Майки с деца до 3 години
Брой
74
5
79
 
Младежи от социални заведения
Брой
0
0
0
 
Освободени лишени от свобода
Брой
3
0
3
Динамика на безработицата
 
Входящ поток – всичко
Брой
229
11
240
 
в т.ч. новорегистрирани
Брой
225
11
236
 
Изходящ поток – всичко
Брой
216
6
222
 
в т.ч. постъпили на работа
Брой
108
5
113
 
Съотношение входящ / изходящ поток
%
106,02%
183,33%
108,11%
Търсене на работна сила
 
 Заявени работни места
Брой
91
0
91
 
   в т.ч.     за работници
Брой
64
0
64
 
                    за специалисти
Брой
18
0
18
 
                      без специалност
Брой
9
0
9
 
Безработни за едно работно място  
Брой
17,25
#DIV/0!
17,64
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество
 
 
 
 
Започнали работа с посредничеството на ДБТ
Брой
33
0
33
 
На първичния трудов пазар
Брой
30
0
30
 
По мерки за насърчаване на заетостта
Брой
0
0
0
 
По програми за заетост
Брой
3
0
3
Обучение
 
 
 
 
Безработни лица, започнали обучение 
Брой
17
0
17
 
Безработни лица, завършили обучение
Брой
33
0
33
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ