Показатели, характеризиращи безработицата

Показатели, характеризиращи безработицата през месец октомври 2022 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1414 22 1436
  Регистрирани заети Брой 25 0 25
  Регистрирани учащи се Брой 2 0 2
  Регистрирани пенсионери Брой 16 0 16
  Равнище на безработица % 5.28% 1.72% 5.12%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 521 12 533
Жени Брой 893 10 903
степен на квалификация С работническа професия Брой 358 6 364
Специалисти Брой 283 6 289
Без квалификация Брой 773 10 783
образование Висше Брой 175 1 176
Средно Брой 617 19 636
Основно Брой 275 2 277
Начално и по-ниско Брой 347 0 347
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 94 4 98
  Регистрирани повече от 1 година Брой 190 1 191
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 6.68 6.00 6.67
  Младежи до 29 години Брой 205 2 207
  Безработни над 50 години Брой 537 11 548
  в т.ч.  жени  Брой 346 6 352
  Самотни родители Брой 0 0 0
  Майки с деца до 3 години Брой 63 0 63
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 3 0 3
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 376 1 377
  в т.ч. новорегистрирани Брой 371 1 372
  Изходящ поток – всичко Брой 289 7 296
  в т.ч. постъпили на работа Брой 128 3 131
  Съотношение входящ / изходящ поток % 130.10% 14.29% 127.36%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 124 0 124
     в т.ч.     за работници Брой 98 0 98
                      за специалисти Брой 8 0 8
                        без специалност Брой 18 0 18
  Безработни за едно работно място   Брой 11.40 #DIV/0! 11.58
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 63 1 64
  На първичния трудов пазар Брой 35 0 35
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 20 0 20
  По програми за заетост Брой 8 1 9
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ