Политика за достъпност

ПОЛИТИКА ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Декларация за достъпност

Община Асеновград осигури достъпност на съдържанието на интернет страницата си: https://www.asenovgrad.bg/ за максимално широка група потребители. За тази цел тя се придържа към наличните стандарти и добри практики за създаването и поддържането на страница си.

Политиката за достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Асеновград е предназначена да гарантира спазването на стандартите и технологиите за осигуряване на достъпност на всички потребители.

Политиката е съобразена с Декларацията за достъпност на съдържанието на община Асеновград.

Политиката следва изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Функционалността и съдържанието на интернет страницата на община Асеновград са насочени изцяло с фокус към потребителите. За целта информацията се предоставя максимално разбираема и ясна.

Интернет страницата: https://www.asenovgrad.bg/ на община Асеновград предоставя информация за административните услуги, които предлага, публикува новини, разяснява политики и програми, отразява организационната структурата на администрацията.

Стандарти

Община Асеновград до голяма степен покрива за интернет страницата си: https://www.asenovgrad.bg/ ниво на достъпност АА според последните стандарти на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) и Инициативата за уеб достъпност (Web Accesibility Initiative), като използва най-добрите практики и техники. Изпълнението на насоките на стандарта WCAG 2.1 има за цел да помогне на повече потребители да се възползват от предимствата и възможностите на интернет пространството.

Интернет страницата: https://www.asenovgrad.bg/ на община Асеновград е създадена с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост с нови или подобрени такива.

Община Асеновград непрекъснато развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и възможност на максимално широка група потребители да използват пълната функционалност на интернет страница.

Изключения

Община Асеновград се старае да осигури съвместимост на интернет страницата си: https://www.asenovgrad.bg/ с всички налични стандарти за достъпност във всеки един аспект, но поради бързото развитие на браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет могат да забавят осигуряването на тези цели.

Имате проблем

При проблем или затруднение при използване на интернет страницата: https://www.asenovgrad.bg/ на община Асеновград, моля да се свържете се с нас и да опишете проблема си. Това много ще ни помогне да подобрим и усъвършенстваме интернет страницата си.


 

Последна актуализация: 07.08.2023 г.

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ