Приключва процедурата по предаването на сградния фонд за безвъзмездно управление на училищата и детските градини

973
Приключва процедурата по предаването на сградния фонд за безвъзмездно управление на училищата и детските градини. Тези имоти са публична общинска собственост. Поемайки управлението на сградите, учебните заведения ще имат ангажимента за стопанисват имотите, да планират и извършват ремонти по тях, както и да ги застраховат. Предаването на сградния фонд се извършва в изпълнение на Постановление № 89 от 7.05.2008г., съгласно което първостепенните разпоредители могат да делегират на детски градини, училища и обслужващи звена ,прилагащи системата на делегираните бюджети, и приходите от наеми на предоставената им за ползване държавна и общинска собственост.
Последна промяна:
Свалете в pdf