Експерти от Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /СИГМА/ посетиха Асеновград

841

Експерти от Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /СИГМА/ посетиха Асеновград за партньорска проверка . Целта на проверката е да се оцени качеството и адекватността на действащите системи за финансово управление и контрол, на вътрешния одит и финансовата инспекция, както и да се препоръчат следващи стъпки за подобряване на тези дейности.Член на проверяващия екип беше г-н Ноел Хепуърт- бивш председател на CIPFA Великобритания, експерт с дългогодишен опит в областта на управление на публичните финанси, програмно бюджетиране, контрол и управление на риска. Инициативата е във връзка с поети ангажименти пред Европейската комисия по глава 28”Финансов контрол” и представлява независима оценка на реформата в областта на Държавния вътрешен финансов контрол.

Последна промяна:
Свалете в pdf