В срок до 31 март спортните клубове трябва да внесат предложенията си за спортни прояви за 2012 година

362

Със заповед на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов от 13 март 2012 година  са утвърдени правила за финансиране на спортните клубове на територията на общината.  В тях се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Асеновград за финансовото им подпомагане през календарната 2012 година.

В срок до 31 март спортните клубове трябва да внесат предложенията си за спортни прояви за 2012 година до Заместник кмет „Хуманитарни дейности”, чрез деловодството на Община Асеновград.Финансово няма да бъдат подпомагани спортни клубове, на които Община Асеновград е отдала за ползване стопански обекти, приходите от които остават за клуба и на клубове. По тези правила няма да бъдат подпомагани и  клубовете,  получили пряко финансиране от бюджета на Община Асеновград за 2012 г. Размерът на финансовата помощ за дейността на спортните клубове е определена с Решение № 90/15.02.2012 г. на Общински съвет – Асеновград, с приемане на Бюджета на Община Асеновград за 2012 година, който е в размер 70 000.  10% от общата сума за подпомагане дейността на спортните клубове се заделя като резерв и ще се изразходва със заповед на Кмета на общината по предложение на комисията за спортни дейности и прояви, които не са предвидени в спортния календар.

Последна промяна:
Свалете в pdf