Относно ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ-ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ на 07.05.2008г.

740

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 
На основание чл.43, ал.4 във връзка с чл.32, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 569/27.04.2005 г. на Общински съвет – Асеновград
 
О Б Я В Я В А
 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд в землищата, като списъците на имотите с номера на парцела, размера, местността и началната тръжна цена са изложени в кметствата на съответните населени места, както следва:
 
         Село Стоево          на 07.05.2008г. от   9.00 часа
         Село Златовръх    на 07.05.2008г. от 10.30 часа
         Село Нови извор   на 07.05.2008г. от 11.30 часа
         Село Новаково      на 07.05.2008г. от 15.30 часа
 
         Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на всеки отделен парцел и се внася в касата на съответното кметство в срок до 16.00 часа на 30.04.2008 г.
         Желаещите да участват в търга подават заявление в съответното кметство до 16.00 часа на 30.04.2008 г., като в деня на търга представят документ за самоличност /ако са физически лица/ или решение за съдебна регистрация като търговци.
         Представят необходимите документи, че нямат задължения към държавата и общината. За издаването на тези документи е необходим минимум 7-дневен срок.
 
         Информация за местоположението на съответния парцел може да се получи в кметствата на телефони:
         Село Стоево         - 03322/214
         Село Златовръх   - 03322/228
         Село Нови извор  - 03340/225
         Село Новаково     - 03344/221
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ