Относно ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ-ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ на 08.05.2008г.

730

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 
На основание чл.43, ал.4 във връзка с чл.32, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 569/27.04.2005 г. на Общински съвет – Асеновград
 
О Б Я В Я В А
 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд в землищата, като списъците на имотите с номера на парцела, размера, местността и началната тръжна цена са изложени в кметствата на съответните населени места, както следва:
 
         Село Конуш      на 08.05.2008г. от   9.00 часа
         Село Избегли   на 08.05.2008г. от 10.30 часа
         Село Козаново на 08.05.2008г. от 11.30 часа
 
         Депозитът за участие в търга е в размер на 10 % от началната тръжна цена на всеки отделен парцел и се внася в касата на съответното кметство в срок до 16.00 часа на 07.05.2008 г.
         Желаещите да участват в търга подават заявление в съответното кметство до 16.00 часа на 07.05.2008 г., като в деня на търга представят документ за самоличност /ако са физически лица/ или решение за съдебна регистрация като търговци.
         Представят необходимите документи, че нямат задължения към държавата и общината. За издаването на тези документи е необходим минимум 7-дневен срок.
 
         Информация за местоположението на съответния парцел може да се получи в кметствата на телефони:
 
         Село Конуш      - 03341/225
         Село Избегли   - 03324/225
         Село Козаново - 03343/221
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ