ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ - 25.04.2008г.

722
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 и 3, чл.98,т.1 и чл.102 от НРПУРОИ, Решения №№ 119 и 120 от 19.03.2008г. на Общински съвет и Заповеди № А – 507 и № А – 508 от 04.04.2008г на Кмета на Общината
 
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

 

обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за отдаване под наем на обекти по плана на Общински пазар, находящи се в публична общинска собственост парцел II – Общински пазар, кв. 21 по плана на ПЗ “Север”, гр.Асеновград, както следва:
 
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр. цена за год. наем
Депозит за участие в търга
Стъпка на наддаване
1.
 
25.04.2008г.
 
10.00
Павилион № 27
7.00
 
Търговия на дребно
714.00
/без ДДС/
150.00
60.00
2.
 
25.04.2008г.
 
10.30
Терен № 56
42,00
Търговия на дребно
2 016,00
300.00
50.00
 
 
 
 

 

         
 
 
 
 
 
 
          Търговете ще се проведат в зала 305, ет.III в сградата на Община Асеновград.
          Срок на договора – 5/пет/ години.
          Тръжната документация за всеки отделен обект се закупува на цена – 60.00 лв.с ДДС, платими в брой на касата на Общински пазар, ул.“Ил. Макариополски “ №40, до 16.30 часа всеки работен ден от 10.04.2008 г. до деня, предхождащ деня на съответния търг /24.04.2008г./.
          Депозитът за участие в търга се внася на касата на Общински пазар, ул.”Ил. Макариополски” № 40.
          Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
          При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат съответно на 16.05.2008г. на същото място, по същото време и при същите условия.
          При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
          За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари, тържища, паркинги и рекламна дейност”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
 
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ