ПУБЛИЧЕН ТЪРГ - 23.04.2008г.

1032

 

На основание чл.119, ал.3 във връзка с чл. 99 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Решение   № 125/19.03.2008 г. на Общински съвет – Асеновград
 и Заповед № А-480/01.04.2008 г. на Кмета на Общината

 

ОБЩИНА    АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ    ПЛОВДИВ
 
обявява
НЕПРИСЪСТВЕН КОНКУРС
 
за продажба на имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 00702.506.60 по кадастралната карта на гр.Асеновград /УПИ ІХ-стоп. дейност, кв.8 по подробния план на ПЗ „Север”/ с площ 5 567кв.м., при граници и съседи: на север – поз. имот 506.141; на изток – поз. имот 506.16; юг – поз. имот 506.148 и на запад – поз. имот 506.147
 
І. Начална конкурсна цена – 222 680лв. без ДДС. 
 
ІІ. Конкурсни условия:
         1. Предлагана цена, която не може да бъде по-ниска от началната конкурсна цена. Цената се заплаща изцяло в деня на сключване на договора от спечелилия конкурса участник, като не се допуска плащане с непарични платежни средства. 
         2. Инвестиционен проект. Участниците в конкурса представят инвестиционен проект за развитие на продавания имот за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора за продажба, като поемат ангажимент за изграждане в имота на станция за компресиране на природен газ, с доказателства за реализацията му, както следва:
  • банкова гаранция за сумата от 250 000лв.;
  • банкови референции, кредитни писма и др.;
  • предварителен договор за доставка на природен газ с газоснабдително дружество.
         3. Проекта по т.2 следва да съдържа задължително следните предложения:
  • вид на дейности, които се предвиждат да се осъществяват в имота;
  • размер на предвижданите инвестиции по години;
  • предвиждани срокове за въвеждане в експлоатация на обекта;
  • брой на работните места, които се предвижда да се разкрият считано от датата на сключване на договора и да се поддържат в пет годишен срок;
         4. Направените предложения се включат като клаузи при подписване на договора за продажба и стават задължение на купувача.
         5. Правото на собственост върху обекта по т.І се прехвърля от момента на подписване на договора за покупко – продажба.
         6. Купувача няма право да прехвърля имота в 5/пет/ годишен срок от подписване на договора за продажба.
         7. Разходите по покупко-продажбата – местен данък, местни и държавни такси, както и таксата за извършване на оценка на имота са за сметка на определения за купувач.
 
ІІІ. Конкурсна документация се получава в ст.410 на Общината, срещу платежен документ от касата на Информационен център – община Асеновград от 07.04.2008 г. до 16:00ч. на 18.04.2008г. включително. 
 
V. Цена на конкурсната документация – 360лв. с ДДС.
 
ІV. Депозит за участие в конкурса в размер на 25 000 лв. се внася по сметка IBAN BG09SOMB91303340001001, BIC на „Общинска банка” АД е SOMBBGSF.
 
V. Офертите на участниците се подават в ст.410 на Общината в срок до 12:00ч. на 23.04.2008г. включително.
Оглед на имота се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в отдел “ОС-НАР”, етаж ІV, стая 410 на Общината.
 
 
За допълнителна информация
Телефони: 0331/6 21 60¸64, вътр. 308
 

 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ