Продажба на лек автомобил Рено 19

833
На основание  чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.64, ал.3 т.1, ал.4 и чл.99, ал.1 от НРПУРОИ и Заповед № А-266/28.02.2008г., на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на лек автомобил
 
 
 
 
 
Датаи час напровеждане на търга
 
 
Наименование
 
начална тръжна
цена
 
 
депозит
 
 
 
Стъпка на
наддаване
 
Цена на
тръжната
докумен-тация
 
1.
27.03.200.   10:00ч.
Лек автомобил РЕНО 19, държавен контролен номер РВ1222ТМ, контролен номер на рамата: VF1C5340502767843, контролен номер на двигателя F80A706C077693
250лв.
/без ДДС/
25лв.
25лв.
 
60 лв.
/с ДДС/
 
 
           Търга ще се проведе в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
            Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:30 до 16:30 часа  считано от 12.03.2006г. до 26.03.2006г. от отдел "ОС-НАР" стая 410 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
            Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината - Информационен център до деня, предхождащ деня на търга.
 Не се допуска  плащане на цената с непарични платежни средства.
 Местните данъци, такси и разходи за оценката дължими по сделката са за сметка на обявения за купувач и се заплащат при сключване на договора.
            Оглед на обекта на търга се извършва след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “ОС-НАР”, стая 410 на Община Асеновград.
            При неявяване на кандидати повторния търг ще се проведe на 7.04.2008г. от 10.00ч. на същото място и при същите условия.
            При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 6-21-60 ( до 64), вътр. 308
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ