Неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект – Помещение с площ 258.97 кв.м.

673

 

На основание чл. 119 ал. 3 във връзка с чл. 99 от НРПУРОИ

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА 
неприсъствен конкурс
 
за отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 258.97 кв.м. / от които 160 кв.м. търговска зала и 98.97 кв.м. - обсл. части/, представляващ обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в сграда читалище, УПИ ІІ – културен дом, имот 874, кв. 97 по плана на с. Тополово
 
ПРИ СЛЕДНИТЕ КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
І. Общи условия:
            1. Срок на договора – 5 /пет / години.
            2. Предназначение – Кафе-аперитив
ІІ. Конкурсни условия:
            1. Начална офертна цена за годишен наем в размер на 2400 лв. / две хиляди и четиристотин лева/ (без ДДС),
            2. Наемателят да извърши ремонт и подобрения в обекта за своя сметка, като същите се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. В офертата да бъде посочена прогнозната стойност на необходимите видове строително- ремонтни работи и бъдещи подобрения в обекта, която оферента предлага. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
            3. Наемателят се задължава да заплаща годишният абонамент най-малко на един ежедневник за читалището, ежегодно до изтичане на наемния договор.
            4. Наемателят се задължава да осигурява 2 пъти годишно всяка календарна година до изтичане срока на договора най - малко по 60 лв. / шестдесет лв./ за закупуване на канцеларски материали за читалището.
            5. Наемателят да поеме задължението да подпомага форми на читалищна дейност и да предоставя безвъзмездно помещението за такива.
 
 
            Продажбата на конкурсната документация ще започне от 26.05.2008г. до 06.06.2008г.,   всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа от отдел "УНЖИЖП", стая 511-А срещу платежен документ от касата на Информационен център - Община Асеновград.
            Цена на конкурсната документация (с ДДС) - 60 (шестдесет) лв.
            Депозит за участие в конкурса - в размер на 10 % от началната конкурсна цена за годишен наем – 240.00 лв. се внася в касата на Общината - Информационен център в срок до 11.30 ч. на 16.06.2008г.
           
             Оферти за участие в конкурса се приемат до 12,00 часа на 16.06.2008 год. в стая 511-А, етаж V, отдел "УНЖИЖП" при Община Асеновград.          
            За участието си в конкурса, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи от съответните инстанции е необходим минимум седемдневен срок.
           
           
           Оглед на обекта се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на нежилищни и жилищни имоти и жилищна политика”, стая 511-А на Община Асеновград и кметство Тополово.
 
 
            За допълнителна информация - тел.: 0331/ 6-21-60 ( до 64), вътр. 335
или 6-73-45

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ