ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ - 18-20.06.2008г.

873

 На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1 и 3, чл.98,т.1 и чл.102 от НРПУРОИ, Решение № 122 от 19.03.2008г. на Общински съвет и Заповеди №№ А – 656 , А – 657, А – 658, А- 659, А- 660 , А -661 , А- 662 А- 663, А -664, А- 665 от 23.04.2008г на Кмета на  Общината

 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
обявява ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
 
 
с явно наддаване за отдаване под наем на обекти по плана на Общински пазар, находящи се в публична общинска собственост парцел II – Общински пазар, кв. 21 по плана на ПЗ “Север”, гр.Асеновград, както следва:
  
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование
 на обекта
Обща площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за год.наем /без ДДС/
Депозит за участие в търга
Стъпка
 на наддаване
1.
18.06.2008г.
09.00
Магазин № 1
 Обща -31.50 /в т.ч
Търговска - 14.13
Складова-17.37/
Терен – 15.00
Търговия на дребно
 
2 644,08
 
500.00
200.00
2.
18.06.2008г
10.00
Магазин № 2
Обща-27.76 /в т.ч
Търговска- 14.50
Складова- 13.26/
Терен- 17.12
Търговия на дребно
 
2 487,48
 
500.00
200.00
3.
18.06.2008г
11.00
Магазин № 3
Обща- 21.50
/Търговска- 21.50/
Терен- 33.97
Търговия на дребно
 
2 729,64
 
500.00
200.00
4.
18.06.2008г
14.00
Магазин № 4
Обща- 27.84
/Търговска- 27.84/
Терен- 43.14
Търговия на дребно
 
3 524,40
 
500.00
200.00
5.
18.06.2008г
15.00
Магазин № 5
Обща- 22.00
/Търговска- 22.00/
Терен- 25.46
Търговия на дребно
 
 
2 681,52
 
 
500.00
200.00
   
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тр.цена за год.наем
/ без ДДС /
Депозит за участие в търга
Стъпка на наддаване
1.
20.06.2008г.
10.00
Павилион № 8
 17,77
 
Търговия на дребно
1 386,12
300.00
100.00
2.
20.06.2008г.
10.30
Павилион № 9
16,45
Търговия на дребно
 
1 283,16
 
300.00
100.00
3.
20.06.2008г.
11.00
Павилион № 10
4,00
Търговия на дребно
 
408.00
 
100.00
30.00
4.
20.06.2008г.
14.00
Павилион № 11
4.00
Търговия на дребно
 
408.00
 
100.00
30.00
5.
20.06.2008г.
14.30
Павилион № 12
4.00
Търговия на дребно
 
408.00
 
100.00
30.00
 
Търговете ще се проведат в зала 305, ет.III в сградата на Община Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Тръжната документация за всеки отделен обект се закупува на цена – 60.00 лв.с ДДС, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ №40, до 16.00 часа всеки работен ден от 05.06.2008 г. до деня, предхождащ деня на съответния търг / 17.06.2008г. – за магазините;19.06.2008г.- за павилионите/.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат съответно на 02.07.2008г. и 04.07.2008г. на същото място ,по същото време и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината.За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.

За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари, тържища, паркинги и рекламна дейност”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ