До Теодора Атанасова Тодорова - относно Протокол №2/22.01.2008г. от заседание на ЕСУТ

1025

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Пл."акад. Н.Хайтов" № 9                           тел. 0331/ 6-21-61/64
 
Община Асеновград
Изх.№ 94-Т-205/28.01.2008г. 
 
                                                                                           ДО
                                                                                           Теодора Атанасова Тодорова
                                                                                           Пълн. на Марийка Андреева Тодорова
                                                                                           Ж.к „Красно село" бл.209 вх.Е ап.108
                                                                                           София
 
 
 
 
    Приложено изпращаме Ви Протокол №2/22.01.2008г. от заседание на ЕСУТ относно разглеждане на ПУП /ПРЗ/ за имот с КИ №99087.37.85 по кадастралната карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград и Ваше възражение вх..№94-Т-205/23.11.2007г.
    Приложение:съгласно текста.
 
 
 
 
 
 
ГЛ. АРХИТЕКТ: /             п            /
/арх.Д.Шишков/
СН
 
  
 
 
 
 
Препис-извлечение
 
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 
 
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
 
 
 
ПРОТОКОЛ
 
№ 2/22.01.2008 г.
 
 
    8. Разглеждане молба ех. № 94-Д-348/10.08.2007 г. от "Дина-Комерс" ООД, относно ПУП за промяна предназначението на имот с КИ 99087.37.85 по плана на Стопански двор, кв.Горни Воден.
 
РЕШЕНИЕ:
 
    В срока по чл. 128(5) от ЗУТ, са постъпили възражения, вх.№ 94-С-593/05.11.2007г. от Станка Илкова, вх.№ 94-Г-402/31.10.2007г. от Георги Налбантов и вх.№ 94-Т-205/23.11.2007г. от Теодора Тодорова. ЕСУТ счита, че възраженията не сочат конкретни закононарушения - собственикът на имот с КИ 99087.37.85 не е длъжен да осигурява в собствения си имот достъп до съседните имоти, доколкото няма влязла в сила разработка за достъп до имотите в района. ЕСУТ счита, че проекта отговаря на изискванията на Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените схеми и планове и предлага на Кмета на Общината да го одобри.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ