Неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект - Язовир, находящ се в землището на с. Тополово, местността "Кюмюрджу баир"

728
На основание чл. 102 от НРПУРОИ, Решение № 270/09.07.2008 г. на Общински съвет - Асеновград,  и  Заповед № А - 1364/17.07.2008 г. на Кмета на Общината

ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА 
неприсъствен конкурс
 
за отдаване под наем на обект  - Язовир, находящ се в землището на с. Тополово, местността „Кюмюрджу баир”, поземлен имот № 72789.103.153 с площ 110.342 дка, представляващ недвижим имот – публична общинска собственост
 
ПРИ  СЛЕДНИТЕ  КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:
 
1. Срок на договора –5/пет / години;
2. Предназначение – сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане;
3. Начална офертна цена  за годишен наем в размер на  11 760 лв./единадесет хиляди и седемстотин и шестдесет лева/ (без  ДДС);
4. В срок от 30 календарни дни след подписване на договора, наемателят да изготви (или да актуализира) авариен план за експлоатация на обекта, съгласуван с Гражданска защита и утвърден от кмета на Общината.
5. Наемателят да поддържа обекта в добро техническо и хигиенно състояние за срока на договора.
6. Наемателят да се снабди с разрешително за ползване на воден обект и или водоползване, съгласно разпоредбите на ЗВ за своя сметка без да иска прихващане от наема.
7. Всяка календарна година в началото на напоителния сезон Общински съвет Асеновград определя цена, на която наемателя ще предоставя вода за напояване, реда за общо водоползване на язовира както и необходимите количества вода за различните видове култури. Община Асеновград осъществява контрол на дейността.
8. Наемателят да не преотдава водоползването на други лица.
9.При учредяване на сдружение за напояване наемателят се задължава да предостави на същото възможност да доставя вода за напояване през съответните поливни сезони, до изтичане срока на договора за наем.
10. Наемателят се задължава  при експлоатацията на язовира и съоръженията към него да спазва разпоредбите на Наредба № 13/29.01.2004г.  за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията  към тях. 
11. Наемателят да заплаща всички разходи по текущото поддържане и експлоатация на обекта, включително охрана за своя сметка.
12. Наемателят да извършва необходимите ремонти за поддържане на язовира, на стената му и на всички съоръжения към него (изпускатели, преливник и др.) в съответствие с предписанията на Община Асеновград, гражданска защита и др. компетентни органи за своя сметка без да иска прихващане от наема.
13. Наемателят да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.
14. Наемателят да спазва условията за охрана, контрол и възпроизводство на рибните ресурси по определените нормативи.
15. Наемателят се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира.
16.  Наемателят да поема за своя сметка разходите за виновно нанесени щети на трети лица при използване на язовира.
17. Да не позволява следните действия спрямо язовирната стена /дига/
- оране, брануване, разкопаване и повреждане по какъвто и да е начин повърхността на стената;
- забиване на колове и садене на дървета и храсти;
- копане на кладенци и устройване на рибарници до 50 м.
18. Наемателят да постави за своя сметка забранителни, предупредителни и информационни знаци за ползването на язовира.
19. В едномесечен срок от подписване на договора наемателят на съоръжението е длъжен да се снабди със съответния лиценз /разрешително, регистрация/ за развъждане и отглеждане на риба и други хидробионти от Изпълнителната агенция по Рибовъдство и аквакултури – ТЗ „Рибовъдсво и контрол” Пловдив, ул. „Богомил” № 31
При оценяване на офертите най – голяма тежест има предложената цена за годишен наем без ДДС – 90 %. За физически и юридически лица притежаващи или арендуващи обработваема земя в района за напояване - 10%.
Продажбата на конкурсната документация ще започне  от 11.08.2008г. до 22.08.2008г.  всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа от отдел "УНИ", стая 511-А срещу платежен документ от касата на Информационен център - Община Асеновград.
Цена на конкурсната документация (с ДДС) - 72 (седемдесет и два) лв.
Депозитът за участие в конкурса - в размер на 10 % от началната конкурсна цена за годишен наем ( 1176 лв.)  се внася в касата на Общината - Информационен център в срок до 11.30ч. на 29.08.2008г.
Офертите за участие в конкурса  се приемат до 12,00 часа на 29.08.2008 год. в стая 511-А, етаж V, отдел "УНИ" при Община Асеновград. 
  
За участието си в конкурса, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.

Оглед на обекта  се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на нежилищни имоти”, стая 511-А  на Община Асеновград и кметството в Тополово.
 
За допълнителна информация - тел.: 0331/ 6-21-60 ( до 64), вътр. 335 или 6-73-45
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ