Неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект „Ресторант – стол”, находящ се на пл. „Акад. Н. Хайтов” 9

860
На основание  чл. 102 от НРПУРОИ, Решение № 293/23.07.2008г. на Общински съвет – Асеновград и  Заповед №  А - 1500/13.08.2008г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА 
неприсъствен конкурс
 
за отдаване под наем на обект „Ресторант – стол”  – помещения с обща площ 366.46 кв.м. / търговска площ – 138.75 кв.м.  и  227.71 кв.м. обсл. площи/, представляващ  обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на пл. „Акад. Н. Хайтов” 9, пар. І –  Общински съвет, кв. 195 по плана на гр. Асеновград /по Акт за ПОС  № 28 от 15.04.1997г./
 
ПРИ  СЛЕДНИТЕ  КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:

І. Общи условия:
1. Срок на договора – 5 /пет / години.
2. Предназначение –
„Ресторант –стол” / Обществено хранене с алкохол/.
 
ІІ. Конкурсни условия:
1. Начална офертна цена  за годишен наем в размер на 16 800 лв. /шестнадесет хиляди  и осемстотин  лева/ (без  ДДС).
2. Наемателят да извърши основен ремонт на санитарния възел в съответствие с изискванията за осигуряване достъп на хора с увреждания. Ремонта и подобренията са за  сметка  на наемателя, като същите се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. В офертата  да бъде посочена прогнозната стойност на необходимите видове строително - ремонтни работи и бъдещи подобрения, която оферента предлага. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема. 
3. Наемателят да извърши ремонт и подобрения и в останалата част от обекта за своя сметка, като същите се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. В офертата  да бъде посочена прогнозната стойност на необходимите видове строително - ремонтни работи и бъдещи подобрения в обекта, която оферента предлага. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
4. Наемателят да предложи мероприятия по доизграждане и поддържане на детския кът  и зелените площи и се снабди с необходимото  разрешение. Разходите по предложените мероприятия и получаване на  разрешението са за сметка  на наемателя.
5. Обектът да се предоставя безвъзмездно  за ползване  при поискване  за осъществяване на различни мероприятия  с обществено значим характер, след  предварително съгласуване  с наемодателя за всеки отделен случай.
 
При оценяване на офертите най – голяма тежест има предложената цена за годишен наем без ДДС – от 1 до 70 точки.  Предложените  от оферентите основен ремонт и подобрения на обекта по т.2 и 3 се оценяват по посочената прогнозна стойност от 1 до 20 точки, а предложенията по  т.4 се оценяват с 1 до 10 точки. 

Продажбата на конкурсната документация ще започне  от 25.08.2008г. до  02.09.2008г.  всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа от отдел "УНИ", стая 511-А срещу платежен документ от касата на Информационен център - Община Асеновград.
Цена на конкурсната документация (с ДДС) - 72 (седемдесет и два) лв.
Депозитът за участие в конкурса - в размер на 5 000 лв се внася в касата на Общината - Информационен център или в банкова сметка  на Общината в срок до 11.30ч. на 10.09.2008г.
Офертите за участие в конкурса  се приемат до 12,00 часа на 10.09.2008 год. в стая 511-А, етаж V, отдел "УНИ" при Община Асеновград. 
 
За участието си в конкурса, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
Оглед на обекта  се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на нежилищни имоти”, стая 511-А  на Община Асеновград.

За допълнителна информация - тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ