Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недв.имот - частна общ. соб. с КИ 00702.515.355 по кад.карта на гр. Асеновград

641
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
На основание чл.102 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Решение №294/23.07.2008 г. на Общински съвет – Асеновград и Заповед  №А-1527/15.08.2008 г. на Кмета на Общината
 
О Б Я В Я В А
 
На 12.09.2008 г. от 10.00 часа в сградата на Община Асеновград, пл. “Акад. Николай Хайтов” № 9, ет. 6, зала 601, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост с кадастрален идентификатор 00702.515.355 по кадастралната карта на гр.Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, целия с площ 334 м2, при граници: на север  – поз. имот 515.287 и поз. имот 515.350, на изток – поз. имот 515.315 и поз. имот 515.317, на юг – поз. имот 515.314, на запад – поз. имот 515.278 и поз. имот 515.350, находящ се на пресечката на ул.”Чепино” и ул.”Кирил и Методий” при начална тръжна цена 100 000 лева, без включен ДДС.
Тръжната  документация се  получава всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 25.08.2008г. до 11.09.2008г. от стая 410 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център на Общината. Цената на тръжната документация е 360 лв.
Депозитът за участие в търга в размер на 15 000лв. се внася по сметка на Общината IBAN BG09SOMB91303340001001, BIC на „Общинска банка” АД  SOMBBGSF, в срок до 16:30ч. на деня, предхождащ търга.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “ОС-НАР”, стая 410 на Община Асеновград  до 16.30 ч. на деня, предхождащ търга.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 26.09.2008г. на същото място и при същите условия. Тръжната документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 15.09.2008г. до 25.09.2008г. от стая 410 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център на Общината.

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20-308 и 0331/ 64-255

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ