Публичен търг с явно наддаване за продажба на обект частна общ. собственост, поз.имот № 72789.502.55 по кад.карта на с. Тополово

639
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 във връзка с чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.9 от НТК и Решение № 268 от 9 юли 2008 г. на Общински съвет Асеновград, обнародвано в ДВ бр.73 от 19.08.2008 г.
 
О Б Я В Я В А
 
на 10.09.2008 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на обект частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 845/17.06.2002 г., представляващ поземлен имот № 72789.502.55 по кадастралната карта на с.Тополово, Община Асеновград /скица на ПИ № 61/22.04.2008 г. на СГКК гр.Пловдив/, за който е отреден УПИ VІ – спортни нужди, кв.49 по плана на с.Тополово, целия застроен и незастроен – с площ на ПИ – 1749 кв.м., при граници: на север – ПИ № 502.54, на изток – ПИ №№ 502.56, 502.53, на запад и на юг – ПИ № 502.579 – улица, с административен адрес: с.Тополово, община Асеновград, област Пловдив, ул. „Училищна” № 4, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, ведно с изградената в него в груб вид масивна двуетажна сграда за спортни нужни, с КИ 72789.502.55.1, със ЗП – 361 кв.м., предназначение: друг вид обществена сграда /скица № 270/30.05.2008 г. на СГКК – Пловдив/ и метален навес с КИ 72789.502.55.2, със ЗП – 590 кв.м., с предназначение: спортна сграда, база /скица № 270/30.05.2008 г.на СГКК – Пловдив/ при следните условия:
 
1. Начална тръжна цена в размер на 76 600 лв. без ДДС; цената се заплаща в левове изцяло при сключване на приватизационния договор; собствеността върху обекта - предмет на търга, се прехвърля след окончателното заплащане на цената.
2. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
3. Цената на тръжната документация е 600 лв. /с ДДС/ и се заплаща в касата на информационния център в сградата на общината; тръжната документация се получава в стая 502 в сградата на община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9, в срок до 16.30 часа на 08.09.2008 г.
4. Депозитът за участие в търга е 10 000 лв. и се внася в срок до 15.00 ч. на 09.09.2008 г. по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е 16.30 ч. на 09.09.2008 г. в деловодството в информационния център на община Асеновград, пл.„Акад. Н. Хайтов” № 9.
6. Огледи на обекта се извършват всеки работен ден в срок до 12.00 ч. на 09.09.2008 г. след закупуване на тръжна документация.
 
Търгът ще се проведе в сградата на община Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9, ет. VІ, зала 601.

Достигнатата в търга цена се заплаща в левове изцяло при сключване на приватизационния договор. При сключване на договора купувачът заплаща и ДДС, изчислен по реда на ЗДДС.
Всички суми са платими в български лева.
 
Допълнителна информация на тел: 0331/6-73-60 и 0331/20-236
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ