ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ за отдаване под наем на обекти–общинска собственост в с. Мулдава и с.П.Евтимово, и кв. Горни Воден, Асеновград

777

 

На основание чл. 102 НРПУРОИ и Заповеди № № А-1535, А-1536, А-1537 и А-1538 от 20.08.2008г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
            ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти –общинска собственост находящи се в кметства с. Мулдава и с. Патриарх Евтимово,  и кв. Горни Воден, Асеновград , както следва:
 

 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназ-начение
 
Площ
 
кв.м.
Начална цена
за годишен наем
/без ДДС/
лв. и стъпка на наддаване
 
Депозит
в  лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
1
Помещение, находящо
се в СЗУ пар.ІХ-администрация, търговия и общ. хранене, кв.15 по плана на с. Патриарх Евтимово
Извършване на здравни дейности -Амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина
 
18.89 кв.м.
/ стоматологичен кабинет – 14.57 кв.м.;
и обсл. площи – 4.32 кв.м./
 
 
1160.04лв.
и стъпка на наддаване – 100 лв.
 
 
116 лв
16.09.2008г.
- 10.00 ч.
2
Терен № 1, находящ се в
пар. ІХ– читалище, кв. 11 по плана на с. Мулдава
 
 
Търговия на дребно
 
 
9 кв.м.
216 лв.
и стъпка на наддаване – 20 лв.
 
 
21.60лв
16.09.2008г.
- 11.30 ч.
3
Терен № 2, находящ се в
пар. ІХ– читалище, кв. 11 по плана на с. Мулдава
 
 
Търговия на дребно
 
9 кв.м.
216 лв.
и стъпка на наддаване – 20 лв
 
 
21.60лв
16.09.2008г.
- 12.00 ч.
4
Помещение /павилионен тип/ находящо
се в  пар. І-ОбНС, читалище, младежки клуб, кв.17 по плана на кв. Горни Воден
 
 
Търговия на дребно
 
148 кв.м.
/ 90.70 кв.м. – търговска площ, 17.30 кв.м. – обсл. площи и 40 кв.м. – изба /
 
3580.56лв. и стъпка на наддаване – 300 лв.
 
 
358.06 лв
16.09.2008г.
- 14.00 ч.

 
            Срок на отдаване под наем - 5 ( пет ) години;
 
              Спечелилите търг № 2 и № 3 се задължават да се снабдят с разрешение за поставяне на съответния обект издадено от гл. архитект на Общината за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 /една/ година, без да искат прихващане от наема.
Спечелилият търг № 4 се задължава   да се снабди със съответния документ за ползване на обекта за срок не по-дълъг от 6 /шест / месеца, за своя сметка без да иска прихващане от наема.
 
            Търговете ще се проведат в зала 305 на ІІІ етаж в сградата на Община Асеновград.
            Тръжната документация се получава от 01.09.2008 год. всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа до деня, предхождащ деня на търга ( 15.09.2008 г. ), от отдел "Управление на нежилищни имоти ", стая 511-А, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
            При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
            Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. ( седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена за годишен наем се внася в касата на Общината - Информационен център в срок до 16.30 ч. на 15.09.2008г.
            Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на нежилищни имоти”, стая 511-А на Община Асеновград и кметства с. Мулдава и с. Патриарх Евтимово
            При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.09.2008 г. на същото място и при същите условия.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ