ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

692

 

На основание чл.102 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и в изпълнение на Решение №222/18.06.2008 г. на Общински съвет – Асеновград и
Заповеди №№ А-1556, А-1557, А-1558, А-1559, А-1560, А-1561, А-1562, А-1563, А-1564, А-1565 от 26.08.2008г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
О Б Я В Я В А
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, както следва:

 
Дата и час на провеждане на търга
 
Наименование
 
Начална тръжна
цена
/без ДДС/
 
Депозит
 
 
Стъпка на
наддаване
Цена на
тръжната
документация
/с вкл. ДДС/
1.
18.09.2008г. 9:00ч.
Трактор ДТ 75 с булдозерна уредба
1 600 лв.
500 лв.
160 лв.
60.00 лв.
2.
18.09.2008г. 10:30ч.
Валяк „Бомаг”, ведно с ремарке
3 485 лв.
1 000 лв.
313 лв.
60.00 лв
3.
18.09.2008г. 12:00ч.
Багер „Беларус” ПЕТ 0415
2 800 лв.
900 лв.
280 лв.
60.00 лв
4.
18.09.2008г. 13:30ч.
Багер ДН 113 /триколка/
6 250 лв.
2 000 лв.
625 лв.
60.00 лв
5.
18.09.2008г. 15:00ч.
Струг С11МВ/1500 ф.№8754
2 400 лв.
800 лв.
240 лв.
60.00 лв
6.
19.09.2008г. 9:00ч.
Дървообр. машина КП-260 №5214/78г.
1 050 лв.
300 лв.
105 лв.
60.00 лв
7.
19.09.2008г. 10:30ч.
Банциг БУ-631 №0548/73г.
1 050 лв.
300 лв.
105 лв.
60.00 лв
8.
19.09.2008г. 12:00ч.
Валяк ВСН 100 ф.№271/84г.
6 500 лв.
2 000 лв.
650 лв.
60.00 лв
9.
19.09.2008г. 14:00ч.
Багер ЕО-3322Д ф.№76454
9 000 лв.
2 500 лв.
900 лв.
60.00 лв
10.
19.09.2008г. 15:30ч.
Агрегат – прикачен АЗТ-500-Т
1 280 лв.
400 лв.
128 лв.
60.00 лв

 
                  Търговете ще се проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
            Тръжната документация се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 01.09.2008г. до 17.09.2008г. от стая 410 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център на Общината.
Депозитът за участие в търга се внася в касата на Общината – Информационен център или по сметка на Общината IBAN BG09SOMB91303340001001, BIC на „Общинска банка” АД SOMBBGSF в срок до 16:30ч. на деня, предхождащ търга. 
            Оглед на обектите на търга се извършва след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “ОС-НАР”, стая 410 на Община Асеновград до 16.30 ч. на деня, предхождащ търга.
            При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат съответно на 02.10.2008г. и 03.10.2008г. на същото място и при същите условия. Тръжната документация за повторните търгове се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа считано от 23.09.2008г. до 01.10.2008г. от стая 410 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център на Общината.    
            При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Общината. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/20-308
         0331/64-255
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ