УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА за закупуване на конкурсна док-ция и за подаване на предложения за участие в конкурс за ЯЗОВИР № 1 в П.Евтимов

798

 

О Б Щ И Н А  А С Е Н О В Г Р А Д, О Б Л А С Т  П Л О В Д И В
 
На основание Заповед №А -1580 от 01.09.2008г. на Кмета на Община Асеновград, чл.102 във връзка с чл.125 ал.7 от НРПУРОИ
 
 
О Б Я В Я В А
 
 
Удължава срока за закупуване на конкурсна документация и срока за подаване на предложенията за участие в неприсъствен конкурс за отдаване под наем на
 
Язовир №1 в землището на с. Патриарх Евтимово, поземлен имот №55590.0.97, с площ 139.423 дка, представляващ недвижим имот - публична общинска собственост.
 
Конкурсна  документация се закупува от 04.09.2008г. до 12.09.2008г.,   всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа от отдел "УНИ", стая 511-А срещу платежен документ от касата на Информационен център - Община Асеновград.
         
Депозит за участие в конкурса - в размер на 10% от началната конкурсна цена за годишен наем - 1104.00 лв. се внася в касата на Общината – Информационен център в срок до 11.30 ч. на 23.09.2008г.
 
Оферти за участие в конкурса да се приемат до 12,00 часа на 23.09.2008 год. в стая 511-А, етаж V, отдел "УНИ" при Община Асеновград. 
 
Всички останали конкурсни условия, публикувани във вестник «Регион»  бр.29/30.07-06.08.2008г., остават непроменени.
       
         
За допълнителна информация
тел.: 0331 – 20 335
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ