ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ”Младши юрисконсулт”, отдел ”Публично-частно партньорство”, дирекция ”СДРРЕ"

773

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД-ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Кметът на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9, тел.6-21-69, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № А-1597/ 04.09.2008 г.
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС

1. За длъжността ”Младши юрисконсулт”, отдел ”Публично-частно партньорство”, дирекция ”Стопански дейности, регионално развитие и евроинтеграция”
2. Минимални изисквания,предвидени в нормативните актове:
        -степен на образование-висше магистър;
        -ранг- V младши.
3.Допълнителни условия:
        -специалност:право;
        -удостоверение за придобита юридическа правоспособност.      
4. Начин за провеждане на конкурса:решаване на тест.
5. Необходими документи,които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
       -писмено заявление за участие в конкурса,съгласно приложение №2 към НПКДС;
       -декларация от кандидата,че е пълнолетен български гражданин,не е поставен под запрещение,не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
       -копия от документи за придобита образователно квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
6.Документите следва да бъдат представени в информационния център на Община Асеновград. в 14 дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл.61,ал.1 от Закона за администрацията и във вестник ”Марица”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на таблото във фоайето на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Изготвя и съгласува заповеди при процедури за предоставяне на концесии; изготвя, комплектова и съгласува тръжни и конкурсни документи; подготвя и съгласува договор за концесия; изготвя правни становища по въпроси от юридическа компетентност;познава и прилага законите и нормативните документи в областите на дейността.
9.Минималният размер на основната заплата за длъжността е 319 лв.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ