ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ”Главен експерт”, отдел ”Управление на нежилищни имоти”, дирекция” Управление на нежилищни имоти и

882

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Кметът на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов”№ 9,тел.6-21-69, на основание чл.14от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №А-1599/04.09.2008 г.
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
1. За длъжността ”Главен експерт”, отдел ”Управление на нежилищни имоти”, дирекция ”Управление на нежилищни имоти и разпореждане с общинска собственост”.
2. Минимални изисквания,предвидени в нормативните актове:
    -степен на образование-висше бакалавър;
    -ранг-I V младши.
    -професионален опит за заемане на длъжността-2 години
3. Допълнителни условия:
    -специалности:технически или публична администрация.
4. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест.
5. Необходими документи,които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
    -писмено заявление за участие в конкурса,съгласно приложение №2 към НПКДС;
   -декларация от кандидата,че е пълнолетен български гражданин,не е поставен под запрещение,не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността ,за която кандидатства;
    -копия от документи за придобита образователно квалификационна степен ,допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
    -копия от документите,удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
    -други документи,свързани с изискванията за заемането на длъжнастта
6. Документите следва да бъдат представени в информационния център на Община Асеновград в 14- дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл.61,ал.1 от Закона за администрацията и във вестник”Марица”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на таблото във фоайето на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:Организира провеждането на търгове и конкурси за отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество-общинска собственост;участва в изпълнение решенията на общинския съвет;организира изпълнението на отчетността в отдела по управление на нежилищни имоти; организира компетентното проучване и решаване на постъпили заявления,жалби, сигнали и предложения на граждани;извършва административни услуги.
9. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 343 лв.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ