ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ”Главен експерт контрол по устройство на територията и строителството”, дирекция ”УТСКБЕ"

673

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ   ПЛОВДИВ  
  
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
 
Кметът на Община Асеновград,пл.”Акад.Николай Хайтов”№9,тел.6-21-69,на основание чл.14от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № А- 1598./.04.09.2008 г.
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
 1. За длъжността ”Главен експерт контрол по устройство на територията и строителството”,  дирекция ”Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология”.
2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
    -степен на образование-висше магистър;
    -ранг-I V младши.
    -професионален опит за заемане на длъжността-2 години
3. Допълнителни условия:
    -специалност:строително инженерство.
4. Начин за провеждане на конкурса:решаване на тест.
5. Необходими документи,които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
    -писмено заявление за участие в конкурса,съгласно приложение №2 към НПКДС;
    -декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
    -копия от документи за придобита образователно квалификационна степен,  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
    -копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
    -други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6. Документите следва да бъдат представени в информационния център на Община Асеновград в 14- дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл.61,ал.1 от Закона за администрацията и във вестник ”Марица”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на таблото във фоайето на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов”№ 9.
8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:Изпълнява функциите и задачите,свързани с капиталното строителство на територията на общината;осъществява цялостен контрол в раздел”Строителство” и”Планиране” на благоустройствените мероприятия в съответствие с действащото законодателство;упражнява контрол и следи навременно всяка една служба да отговаря на общинската кореспонденция касаеща ресора;осъществява персонално контрол на всеки отдел по навременно изпълнение на поставени задачи в областта на дейността.
9. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 343 лв.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ