ОБЯВЯВА КОНКУРС За длъжността ”Началник сектор”, сектор ”Обслужване”, отдел”Местни данъци”, дирекция ”Финанси”.

714

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ  
  
 
О Б Я В Л Е Н И Е
  
 
Кметът на Община Асеновград,пл.”Акад.Николай Хайтов”№ 9, тел.6-21-69, на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № А-1600 /04.09.2008 г.
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
1. За длъжността ”Началник сектор”,  сектор ”Обслужване”, отдел ”Местни данъци”, дирекция ”Финанси”.
2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:
    -степен на образование-висше бакалавър;
    -ранг-III младши.
    -професионален опит за заемане на длъжността-4 години
3. Допълнителни условия:
   -специалност:икономика.
4. Начин за провеждане на конкурса:решаване на тест.
5. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:
    -писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение №2 към НПКДС;
   -декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин,не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
   - копия от документи за придобита образователно квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
   -копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
   -други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
6.Документите следва да бъдат представени в информационния център на Община Асеновград. в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и във вестник”Марица”.
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник.
7.Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на таблото във фоайето на Община Асеновград, пл.”Акад.Николай Хайтов”№ 9.
8.Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика: Организира и координира работата на сектора;приема декларации по Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ и декларации,свързани с определяне на задължения за такса за битови отпадъци;води входящи дневници,свързани с администрирането на местни данъци и такса за битови отпадъци; обработва данъчните декларации и декларации за такса за битови отпадъци и определя размера на задълженията по тях;издава и връчва съобщения и документи,свързани с определянето на данъчни задължения и тези за такса битови отпадъци по ЗМДТ; издава следните удостоверения по искане на данъчни субекти и външни институции за:   - деклариране на данни,  -по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс/ДОПК/ за данъчна оценка на недвижим имот,   -за платен данък при прехвърляне на собствеността върху моторно превозно средство,   -по чл.41 отЗМДТ за платен данък върху наследствата и   - за платим патентен данък.
9.Минималният размер на основната заплата за длъжността е 343 лв.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ