До Иван Колев Динев, Имот №107.26, отвносно изготвен ПУП /ПРЗ/ на имот с КИ №72789.107.43 по плана на с.Тополово

978
ОБЩИНА - АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград  4230, пл.”Акад.Николай Хайтов” № 9
Телефони:  0331/62050,  0331/20245   
e-mail–obass@gec.rakursy.com
Факс   0331/65156                            
www.assenovgrad.com
 
 
ДО
Имот №107.26
Иван Колев Динев                                                           
ул.”Ленин” №12
Пловдив
                                                       
Съобщаваме Ви, че е изготвен ПУП /ПРЗ / - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на имот с КИ №72789.107.43 по плана на с.Тополово за „Стопанска и обслужваща дейност”.
Поканваме Ви в 14 дневен срок от получаване на настоящото да се запознаете със същия, който е изложен в Информационния център на Общината.Писмени възражения или предложения можете да направите до Дирекция”ТСУ и А” в същия срок на основание чл.128/5/ от ЗУТ.
 
Соня Назърова
Ст. специалист „Архитектура”

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ