Неприсъствен конкурс за за отдаване под наем на обект "Ученически стол" ОУ “Петко Каравелов” - гр. Асеновград

805

 

На основание чл. 116 ал.4 от НРПУРОИ, Решение № 360/26.11.2008г. на Общински съвет – Асеновград и Заповед № А - 72/20.01.2009г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА 
неприсъствен конкурс
 
за отдаване под наем на обект   Ученически стол с обща площ 185,50 кв.м. /столова – 149,5 кв.м. и кухненски блок – 36 кв.м./, обособена част от недвижим имот - публична общинска собственост – учебна сграда – 509 кв.м., МсбЖ – 2 ет., построена в имот КИ 00702.526.85 – УПИ I – ОУ “Петко Каравелов”, кв.299 по плана на гр. Асеновград / Акт за ПОС № 152 от 04.06.1998г. /
 
ПРИ СЛЕДНИТЕ КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ:
І. Общи условия:
            1. Срок на договора –5 /пет/ години.
            2. Предназначение – „Ученически стол ”
 
ІІ. Конкурсни условия:
 1. Начална офертна цена за годишеннаем в размер на 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/ без ДДС.
2. Наемателят да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка, като същите се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. В офертата да бъде посочена прогнозната стойност на видовете строително-ремонтни работи и бъдещи подобрения в обекта, която оферента предлага и срока, за който ще бъде извършен ремонта. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
3. Наемателят се задължава да оборудва за своя сметка, без да иска прихващане от наема, кухненския блок с необходимите за нормалното функциониране на обекта уреди и инвентар.
4. Наемателят се задължава в 6 /шест/ месечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта
5. Наемателят се задължава предлагания в обекта асортимент от храни и напитки да отговаря на изискванията на стандартите за ученическо хранене.
6. Наемателят се задължава в обекта да обслужва само учениците и персонала на ОУ „Петко Каравелов” - Асеновград.
 
При оценяване на офертите най – голяма тежест има предложената цена за годишен наем без ДДС – от 1 до 80 точки.  Предложения от оферентите за извършен основен ремонт и подобрения в обекта и срока, за който ще бъде извършен ремонта се оценяват от 1 до 15 точки. Предложения от оферентите над задължителните конкурсни условия се оценяват от 1 до 5 точки.
 
Продажбата на конкурсната документация ще започне от 05.02.2009г. до 13.02.2009г. всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,00 часа от стая „Канцелария” ет. ІІІ, Нова сграда на ОУ „Петко Каравелов” - Асеновград срещу платежен документ - квитанция.
 
Цена на конкурсната документация (с ДДС) - 72 (седемдесет и два) лв.
 
Депозитът за участие в конкурса - в размер на 450 лв се внася в стая „Канцелария” ет. ІІІ, Нова сграда на ОУ „Петко Каравелов” - Асеновград в срок до 15.30ч. на 27.02.2009г.
 
Офертите за участие в конкурса се приемат до 16,00 часа на 27.02.2009г. в стая „Канцелария” ет. ІІІ, Нова сграда на ОУ „Петко Каравелов” - Асеновград.  
 
За участието си в конкурса, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена конкурсна документация и заявка за оглед в стая „Канцелария” ет. ІІІ, Нова сграда на ОУ „Петко Каравелов” -Асеновград.  
 
            За допълнителна информация - тел.: 0331/ 6-51-41
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ