Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор

531
На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1663, 1664 и 1666 от 21.11.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2128, А-2129 и А-2130 от 06.12.2018г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в с. Червен, с. Нови извор  и гр. Асеновград
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
11.01.2019г.
9.00 ч.
Поз. имот с КИ № 80437.101.520 по КК на с. Червен, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.457, номер по предходен план: квартал:59, парцел: ХІ – общ., съседи: 80437.101.521, 80437.101.519, 80437.101.527, 80437.101.515и 80437.101.514 (АЧОС № 4349/08.11.2012г.)
462
9000
4500
900
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
11.01.2019г.
9.45 ч.
Поз. имот с КИ № 00702.11.18по КК на Асеновград, местност Свети Илия, незастроен, трайно предназначение: земеделска територия, НТП: скали, категория на земята 7, стар идентификатор: 00702.11.182, номер по предходен план:00702.11.162, съседи: 00702.11.181, 00702.11.182, 00702.534.61, 00702.534.62 и00702.534.60  (АЧОС № 6714 от 11.10.2018г.)
905
470
250
40
72 лв.
/ с ДДС/
3.
11.01.2019г.
10.30 ч.
Поз. имот с КИ № 32398.19.114 по КК на с. Нови извор, местност Майкаджика, ТП: земеделска територия, НТП: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: 32398.19.54, номер по предходен план:19.54, съседи: 32398.325.325, 32398.19.53, 32398.19.113, 32398.18.99, 32398.19.54 и 32398.325.324(АЧОС № 6726от 22.10.2018г.)
1478
2200
1000
200
72 лв.
/ с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 27.12.2018 г. до 10.01.2019 г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 14.01.2019 г. до деня предхождащ повторните търгове – 24.01.2019 г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
 
Депозитите за участие в търговете следва да са постъпили по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF най- късно до 16.30  часа на 10.01.2019, а за повторните до 16.30 часа на 24.01.2019 г.
 
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 25.01.2019 г.  на същото място и при същите условия.
      За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ