Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД - приет с решение № 16, взето с протокол № 6 от 14.12.2011 г., изм.и доп. с решение № 457, взето с протокол № 18 от 01.08.2012 г., изм. и доп. с решение № 1291, взето с протокол № 41 от 12.02.2014 г., изм. и доп. с решение № 65, взето с протокол № 5 от 16.12.2015 г. , изм. и доп. с решение № 65, взето с протокол № 5 от 16.12.2015 г., , изм. и доп. с решение № 1603, взето с протокол № 46 от 26.09.2018 г., изм. и доп. с решение № 76, взето с протокол № 6 от 29.01.2020 г., изм. и доп. с решение № 381, взето с протокол № 17 от 30.09.2020 г., изм. и доп. с решение № 1493, взето с протокол № 45 от 23.11.2022 г., изм. и доп. с решение № 174, взето с протокол № 7 от 27.03.2024 г. и влиза в сила в деня на приемането му с изключение на измененията в чл. 25, ал. 4 и чл. 49, ал. 3, които влизат в сила от 01 юли 2024 г.

 


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТ  "ИНСПЕКТОРАТ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" - приет с Решение № 1081, протокол № 34 от 28.08.2013 г., в сила от 09.09.2013 г., изм. и доп. с решение № 1753/17.12.2014 г., изм. и доп. с решение № 642/ 26.10.2016 г., изм. и доп. с Решение №1763/ 30.01.2019 г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД - приет с Решение № 711/30.01.2013 г., изм. и доп. с решение № 1649/ 29.10.2014 г., изм. и доп. с решение № 1951/ 20.05.2015 г., изм. и доп. с решение № 449/ 06.07.2016 г./
 

 
 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ