Проект № BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, по приоритет 5 „Въздух” на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

П О К А Н А
Община Асеновград кани всички домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление. Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме.
Мерките са в изпълнение на изпълнението на проект № BG16FFPR002-5.001-0003 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Асеновград“, по приоритет  5 „Въздух” на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Целта на процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (и ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г. Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, и превишаването на допустимите норми създава потенциален риск за здравето на жителите на общината. ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК
 
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ