Проекти в процес на изпълнение

Проект: Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап” по  ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 4 313 813.86 лв. Срок за реализация 30 месеца.

Проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап” e насочен към подобряване на градската среда в гр. Асеновград и в частност благоустрояване на централната зона на града. Проектът имам за цел от една страна да придаде идентичен, единен и запомнящ се облик, като в същото време предлага и решение за укрепване на конструкцията на площадното пространство. Инвестиционният проект обхваща част от площадното пространство и изцяло ниво II и III на площад „Академик Николай Хайтов”. Съгласно него са предвидени демонтаж на съществуващи настилки в обхвата на двете нива и съществуващи стълби и монтаж на нови настилки. Изграждане на постоянна открита сцена, която да може да се използва за организирани събития, представления, неформални прояви, публични изяви. Изграждане на алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих. Предвижда се също така „повдигане” на ниво II-ро, чрез полагане на нова стоманобетонова плоча. Планувано е още цялостно отводняване, ново улично и площадково осветление, включително осветяване на околните обществени сгради - Градска библиотека, Общинска администрация и РУ на МВР, изграждане на система за видеонаблюдение, цялостно озеленяване на новооформените зелени площи, изграждане на поливна система, изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпност за хората с увреждания. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград /ИПГВР/ за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана Зона на публични функции с висока обществена значимост. Освен строителните и монтажните работи в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.


Проекти: "Изграждане на зона за отдих в село Леново, Община Асеновград” и „Изграждане на детска площадка в с. Козаново, Община Асеновград” по Националната кампания "Чиста околна среда" към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Стойност по 10 000лв. за всеки от проектите.

В село Леново е предвиден за благоустрояване и озеленяване терен, разположен в центъра на селото. Планирано е пространството да се превърне в чисто, приветливо и красиво място за отдих, почивка и игри. Теренът върху, който ще се реализира проектът е общински, по регулационния план на Леново. Същността на проектното предложение включва оформяне на алеи с декоративни насаждения и дървесни видове. Ще се положи настилка от тротоарни плочки. Ще се поставят, кошчета пейки с перголи и беседка.

Проектът в село Козаново предвижда изграждане на детска площадка. Теренът е разположен в центъра на населеното място. Там ще бъдат монтирани различни видове детски и паркови съоръжения - люлки, пързалка, клатушка, пясъчник, пейки. Ще се подкастрят съществуващите дървета и храсти, ще бъде възстановена тревната настилка и ще бъдат оформени зелени площи със засаждане на допълнителна растителност. Изградената детска площадка ще може да се ползва от деца до 12-годишна възраст.

Целта на двата проекта е да се подобри естетическият вид и микроклиматът в селата. При осъществяването и на двата проекта е заложено на доброволния труд на живущите в селата. Целта е те да бъдат приобщени към идеята за опазване на чиста околна среда. Идеята е тяхното участие в почистването и залесяването на прилежащите терени да доведе до по-голяма ангажираност и недопускане на повторно замърсяване. В целевата група попадат жители от различни възрасти.


Проект: „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград, кв. "Запад"- Зона 5” по  ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 1 239 493.86 лв.
 
Проект за благоустрояване на Зона 5 в кв. "Запад" е част от инвестиционен проект: “Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград. Той е насочен към подобряване на градската среда, чрез благоустрояване на междублокови пространства в Зона 5 на кв. "Запад". Инвестиционният проект предвижда изпълнение на мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих, рехабилитация на улични и тротоарни настилки, поставяне на енергоспестяващо осветление, както и система за видеонаблюдение. Проектното предложение е част от ИП на Община Асеновград за реализация на ИПГВР на Община Асеновград за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Освен строителните и монтажните работи в проекта са заложени и дейности за авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.
 

Проект: „Патронажна грижа в община Асеновград” по ОПРазвитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Обща стойност на проекта: 423 539.06 лв.
 
Основната цел на проекта е да се изгради модел за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги – патронажна грижа за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград за подобряване качеството на живот и възможностите им за социално включване.
Община Асеновград ще осигури подходящи помещения, на които ще бъде извършен ремонт и ще се закупи оборудване и обзавеждане. Ще се закупи автомобил за осигуряване на мобилността на услугата. Ще бъде нает екип от специалисти (медицински сестри, домашни санитари, социални работници и други), които ще предоставят различни здравни и социални дейности за подкрепа. Предвидена е подкрепа на персонала, ангажиран пряко с предоставянето на здравно-социалните услуги – обучения и супервизия.
При реализирането на дейностите ще бъдат обхванати и ще се осигури достъп до дългосрочна мобилна и интегрирана здравно-социална грижа, според специфичните потребности на 168 лица от целевите групи, а именно: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания и техните семейства. Те ще получат и психологическа подкрепа и консултиране. Патронажната грижа ще се предоставя 12 месеца в рамките на проекта, а след неговото приключване общината ще търси други възможности за финансиране.
 

Проект: „Приеми ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
 
Община Асеновград е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Общата цел на проекта е да подкрепи процеса на де институционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Процедурата цели прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”. По проекта през годините се  утвърждават професионални приемни семейства в които се настанява деца.
                                                                           

Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 588 550.82 лв.
 
 Проекта има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели ограничаване предаването на бедността между поколенията. Функционирането и управлението на интегрираните услуги по проекта са планирани в съответствие с установения ред и методологии за предоставяне на съответните услуги по проекта за социално включване, финансиран от Световна банка и ще допринесе за продължаване дейността на създадените вече услуги за ранно детско развитие. В планираните услуги са обхванати над 804 потребителя - деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства, вкл. деца с увреждания и техните семейства.
 

Проект: „Техническа помощ за Община Асеновград” по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 103 934.02 лв.
 
 Изпълняваните по проекта дейности са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020. Проекта осигурява възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. Заложени са задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност за проекта и управление на същия.
В своята цялост, проекта засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на съответната бюджетна линия.
 

Проект: “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“ по „OП за храни и/или основно материално подпомагане”
 
 С реализацията на проекта Община Асеновград  продължава, дейностите по предоставяне на топъл обяд и допринася за постигането на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с осигуряване на топъл обяд, с оглед преодоляване на основно материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи.
 По проекта се изпълняват следните дейности:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
Топъл обяд се осигурява на 250 лица. За хората със затруднения в придвижването, се реализират доставки по домовете им. Създаден е екип за управление на проекта, който реализира дейности по недопускане на двойно финансиране, обратна връзка от потребителите, предоставяне на съпътстващи мерки, качествено изпълнение на проекта и други дейности, които допринесат за обхващането на най-нуждаещите се лица и оказват необходимата им подкрепа за водене на нормален начин на живот.
 

Проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 13 245 456.73 лв.
 
С директива на EC за депониране на отпадъците са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството биоразградими битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране. Най-късно до края на 2020 г. общините следва да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995г. Ако това не бъде постигнато всяка община ще заплаща значително по големи  отчисления за отпадъци, което сериозно ще натовари бюджетите. Поради това Община Асеновград, като водеща организация заедно с общините Садово, Куклен, Първомай и Лъки се възползва от предоставената възможност за безвъзмездно финансиране и кандидатстват с проект по ОП Околна среда 2014-2020 г.
Целта на проекта е да бъдат изградени инсталация за компостиране и предварително третиране с което да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци, чрез разделното им събиране и рециклиране. 
Основни дейности залегнали в проекта са: Доставка на съдовете за събиране на биоотпадъци; Доставка на специализирани транспортни средства за транспортиране на съдовете; Проектиране на компостираща инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с всички съпътстващи изграждането и експлоатацията под дейности; Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации; и др. 
Предвижда се новоизградените инсталации да бъде на територията на настоящото депо за отпадъци.
 

Проект: "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства" по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 6 779 317.05 лв.

 
 Проектното предложение представя предвидени за изпълнение мерки, свързани с подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини - ЦДГ "Надежда", ОДЗ "Зорница" и ЦДГ "Пролет" и две училища - СОУ "Св.св. Кирил и Методий" и СОУ "Св.Княз Борис I", които са част от общинската образователна инфраструктура на гр. Асеновград. Обектите на интервенция са заложени в Инвестиционната програма на община Асеноврад по Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" с цел реализация на интегрирания план за възстановяване и развитие 2014-2020.  В проекта са заложени дейности за подобряването на енергийната ефективност, доставка на обзавеждане и оборудване, дейности осигуряващи достъпна  архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за игра, обособяване на нови озеленени пространства и др.
Изпълнението на проекта ще осигури модернизирани условия за качествено обучение и грижи за децата и учениците на територията на община Асеновград и за работата на преподавателите и останалия персонал в училищата и детските градини. Ще се намалят разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове. Предвидените дейности без съмнение ще допринесат за постигане на общата цел на инвестиционната програма, свързана със създаване на по-добри условия за живот, обитаване, обслужване, градски отдих и заетост на живеещите в града. Ще бъде постигната и конкретната цел: обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура, заложена в процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ