Проекти в процес на изпълнение

Проект: „Приеми ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
 
Община Асеновград е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Общата цел на проекта е да подкрепи процеса на де институционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Процедурата цели прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”. По проекта през годината са  утвърдени 9 професионални приемни семейства. В пет от тях са настанени шест деца.
 

 
Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 588 550.82 лв.
 
Проекта има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели ограничаване предаването на бедността между поколенията. Функционирането и управлението на интегрираните услуги по проекта са планирани в съответствие с установения ред и методологии за предоставяне на съответните услуги по проекта за социално включване, финансиран от Световна банка и ще допринесе за продължаване дейността на създадените вече услуги за ранно детско развитие. В планираните услуги са обхванати над 804 потребителя - деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства, вкл. деца с увреждания и техните семейства.
 

 
Проект: „Техническа помощ за Община Асеновград” по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 103 934.02 лв.
 
Изпълняваните по проекта дейности са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020. Проекта осигурява възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. Заложени са задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност за проекта и управление на същия.
 
В своята цялост, проекта засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на съответната бюджетна линия.
 

     
Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград” по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 100 000 лв.
 
Целта на проекта е да бъде преместен Дневният център за деца с увреждания на първи етаж в сградата на закрития ДДЛРГ „Таню войвода” с адрес: гр. Асеновград, ул. „Шести Януари” № 14. За правилното функциониране на сградата по новото й предназначение ще се извършват следните функционални промени: частично се подменят прозорци и изцяло се подменят вътрешните врати; изграждат се нови леки преградни зидове за преразпределяне на необходимите помещения; осигуряване на достъп за деца с физически увреждания; външна топлоизолация на сградата  (само първи етаж); ремонт на вътрешни електро и ВК инсталации;  ремонтни и  довършителни дейности – настилки, мазилки, бояджийски и др. работи;
 
Това ще позволи повишаване на капацитета на услугата и подобряване на качеството й. В Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на община Асеновград /2016-2020/ е заложено през 2020 г. капацитетът на услугата да достигне до 50 места.
 

Проект: „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград”  по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”.  Обща стойност на проекта: 5 799 837.10 лв.

 
Проектното предложение е насочено към подобряване на градската среда в град Асеновград и в частност благоустрояване на междублокови пространства в жилищен комплекс „Запад” на обща площ от над 100 дка. Инвестиционният проект предвижда изпълнение на мащабни озеленителни дейности, изграждане на поливна система, изграждане на детски и спортни площадки, кътове за отдих и рекреация, рехабилитация на вътрешно-квартални улици и тротоарни настилки, оформяне на допълнителни паркоместа, изграждане на енергоспестяващо улично и парково осветление,  система за видеонаблюдение в комплекса и др.
 
Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград (ИПГВР) за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана зона за въздействие с преобладаващ социален характер.
 
Освен строителните и монтажните работи (СМР) в проекта са заложени и дейности за авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.
 

 
 "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България" по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 106 144 948.70 лв.
 
Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград е разработен с оглед преодоляване на проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на гр. Асеновград и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води.
 
Основните дейности, предвидени рамките на проекта са следните:
1. Рехабилитация на водопроводна мрежа с изтекъл експлоатационен срок, която се намира в едно трасе с канализационната мрежа обект на подмяна.
2. Рехабилитация на смесената канализационна мрежа с изтекъл експлоатационен срок. Разширяване на съществуващата мрежа към предложената площадка на бъдещата пречиствателна станция за отпадъчни води в комбинация със затварянето на съществуващите зауствания на отпадъчни води в реката и подмяната/рехабилитацията и разширението на съществуващите колектори в градската област според бъдещите хидравлични нужди.
3. Изграждане на ПСОВ, с механично и биологично стъпало и степен на пречистване, удовлетворяваща изисквания на  Директива 91/271/ЕИО, вкл. довеждаща техническа инфраструктура.
 
В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигнато подобряване на качеството на живот на населението на територията на гр. Асеновград, преодоляване на здравно-екологичните рискове и предоставянето на качествени екологични услуги на гражданите, като основна целева група.
 
Очакваният брой население, което ще се обслужва от рехабилитираната водоснабдителна инфраструктура е 2 645 постоянни жители.
 
Очакваният брой на населението, което ще се обслужва от рехабилитираната смесена система, е 49 172 постоянни жители.
 
Пречиствателната станция ще обслужва 65 500 ЕЖ.
 

 
Проект: “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“ по „OП за храни и/или основно материално подпомагане”
 
С реализацията на проекта Община Асеновград  продължава, дейностите по предоставяне на топъл обяд и допринася за постигането на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с осигуряване на топъл обяд, с оглед преодоляване на основно материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи.
 
По проекта се изпълняват следните дейности:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
 
Топъл обяд се осигурява на 250 лица. За хората със затруднения в придвижването, се реализират доставки по домовете им. Създаден е екип за управление на проекта, който реализира дейности по недопускане на двойно финансиране, обратна връзка от потребителите, предоставяне на съпътстващи мерки, качествено изпълнение на проекта и други дейности, които допринесат за обхващането на най-нуждаещите се лица и оказват необходимата им подкрепа за водене на нормален начин на живот.
 

 Проект: „Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.", Обща стойност на проекта: 390 992 лв.

 
Целеви групи по проекта са:
-   Хора с увреждания и техните семейства;
- Възрастни хора в риск: хора в зависимост от грижа поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот или в риск от социална изолация и социално изключване;
-  Икономически неактивни лица: лица, които не са регистрирани в бюрата по труда или не са трудово заети.
 
В рамките на проекта ще бъде предоставяна социалната услуга "личен асистент" и ще се разкрие Център за иновативни услуги. За целта Община Асеновград осигури подходяща сграда, на която ще бъде извършен ремонт и ще се закупи оборудване и обзавеждане. Ще бъде нает екип от специалисти, които ще предоставят различни дейности за подкрепа на хората с увреждания. Ще се предоставят информиране и консултиране на членове на семействата, които се грижат за хора с увреждания, относно упражняването на трудови и осигурителни права и възможностите им за връщане на пазара на труда.
 
Основна цел на проекта:
Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и иновативни услуги, при прилагане на интегрирани мерки за подкрепа за хора с увреждания и техните семейства, повишаване мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот и подобряване качеството на живот.
Специфични цели на проекта:
1. Подобряване достъпа до социални и иновативни услуги на хората с увреждания, зависими от грижа.
2. Прилагане на иновативен интегриран подход и мотивационна подкрепа на хората с увреждания за улесняване достъпа им до заетост.
3. Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания.
 

 
Проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 13 245 456.73 лв.
 
С директива на EC за депониране на отпадъците са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството биоразградими битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране. Най-късно до края на 2020 г. общините следва да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995г. Ако това не бъде постигнато всяка община ще заплаща значително по големи  отчисления за отпадъци, което сериозно ще натовари бюджетите.
 
Поради това Община Асеновград, като водеща организация заедно с общините Садово, Куклен, Първомай и Лъки се възползва от предоставената възможност за безвъзмездно финансиране и кандидатстват с проект по ОП Околна среда 2014-2020 г.
 
Целта на проекта е да бъде изградена инсталация за компостиране и предварително третиране с което да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци, чрез разделното им събиране и рециклиране.
 
Основни дейности залегнали в проекта са: Доставка на съдовете за събиране на биоотпадъци; Доставка на специализирани транспортни средства за транспортиране на съдовете; Проектиране на компостираща инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с всички съпътстващи изграждането и експлоатацията под дейности; Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации; и др.
 
Предвижда се новоизградените инсталации да бъде на територията на настоящото депо за отпадъци.
 

 Проект: „Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград”  по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Обща стойност на проекта: 174 000 лв.

Чрез реализацията на проекта ще се създаде общинско социално предприятие, за да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Ще бъдат разкрити нови работни места, като се гарантира по-висока, по-качествена заетост, намаляване на бедността в региона и насърчаване на социалното включване. С изпълнението на предвидените дейности по проекта се цели придобиване и възстановяване на трудовите навици на лицата от целевата група.
 
Косвено ще се подобри състоянието на общинската инфраструктура и околната среда на територията на община Асеновград, ще се извършат дейности за ремонт и поддръжка на общинска сгради, общински пътища, улични настилки, алеи и тротоари, поддръжка на детски и спортни площадки, цветни алеи и зелени площи, като се закупи професионално строително оборудване по проекта. Работниците в социалното предприятие ще бъдат от целевата група и ще са пряко ангажирани с подготовката, организацията и изпълнението на всички посочени дейности. Според сезона ще бъдат ангажирани и в обезопасяване на улиците и общинските пътища.
 

 
Проект: "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства" по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 6 779 317.05 лв.
 
 Проектното предложение представя предвидени за изпълнение мерки, свързани с подобряването на енергийната ефективност, модернизация и рехабилитация на три детски градини - ЦДГ "Надежда", ОДЗ "Зорница" и ЦДГ "Пролет" и две училища - СОУ "Св.св. Кирил и Методий" и СОУ "Св.Княз Борис I", които са част от общинската образователна инфраструктура на гр. Асеновград. Обектите на интервенция са заложени в Инвестиционната програма на община Асеноврад по Инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" с цел реализация на интегрирания план за възстановяване и развитие 2014-2020.
 
В проекта са заложени дейности за подобряването на енергийната ефективност,  доставка на обзавеждане и оборудване, дейности осигуряващи достъпна  архитектурна среда, благоустрояване на дворните пространства, изграждане на нови площадки за игра, обособяване на нови озеленени пространства и др .
 
Изпълнението на проекта ще осигури модернизирани условия за качествено обучение и грижи за децата и учениците на територията на община Асеновград и за работата на преподавателите и останалия персонал в училищата и детските градини. Ще се намалят разходите за енергия и отопление и емисиите на парникови газове. Предвидените дейности без съмнение ще допринесат за постигане на общата цел на инвестиционната програма, свързана със създаване на по-добри условия за живот, обитаване, обслужване, градски отдих и заетост на живеещите в града. Ще бъде постигната и конкретната цел: обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура, заложена в процедура "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".
 

Проект: Инициатива на Европейската комисия WiFi4EU. Обща стойност на проекта 15 000 евро.

На 07.12.2018 г. Европейската комисия публикува списъка с одобрените за финансиране общини по инициативата WiFi4EU. От изнесените данни се вижда, че от подадени 13 198 кандидатури на общини от ЕС, 2800 са одобрени и получават ваучери за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места. Една от одобрените общини на територията на ЕС е и Община Асеновград.
 
Очаква се до края на 2018 г. Община Асеновград да подпише споразумение с Комисията за получаване на ваучера, след което в рамките на 18 месеца да избере инсталационна компания, която да изгради избраните точки за достъп на определените от тях места.
 
Припомняме, че одобрените общини получават ваучер на стойност 15 000 евро за оборудване, с който ще се финансират разходите за оборудване и инсталиране на точки за достъп до безжичен интернет. Предвижда се WiFi точките за достъп в Асеновград да бъдат инсталирани  така, че да осигуряват покритие в  района на двата градски парка и околностите, район с постоянна концентрация и движение на хора и обществен и социален живот.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ