Проекти в процес на изпълнение

Проект: "Партньорство за адаптация към климатичните промени", финансирането от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Стойност на проекта за Община  Асеновград 137 371 лв. Срок за реализация на проекта 24 месеца.
 
Община Асеновград в партньорство с общините Смолян, Свиленград, Крушари, „Плеядес България“ ООД и Норвежки университет за наука и технологии в Трондхайм Норвегия /NTNU/, получиха одобрение за проект: "Партньорство за адаптация към климатичните промени".
Финансирането е от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 - 2021 год.  Програмата има за цел да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България. 
Общата стойност на проекта е 480 750 евро., като  от тях 70 266,59 евро са за Община Асеновград.
Основните дейности, които се предвиждат за изпълнение от Община Асеновград са внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на МБАЛ-Асеновград и на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, чрез монтиране на автономно фотоволтаично захранване. В  сградата на МБАЛ-Асеновград ще бъде монтирана инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от ВИ, която би произвела прогнозно количество на потребна енергия в размер на 30 MWh годишно. В сградата на градската библиотека ще бъде монтирана идентична инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от ВИ, която би произвела прогнозно количество на потребна енергия в размер на 30 MWh годишно. По проекта ще бъде разработена и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Асеновград, ще се проведат обучения на служители обмяна на опит и други мероприятия.

Проект: по ОП „Региони в растеж” 2014-2020: Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“ №:  BG16RFOP001-1.025-0007-C01.      Обща стойност на инвестицията е 3 222 579,71 лв.  Срок за реализация 30 месеца.
 
Проектът е ориентиран към обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Родолюбие“, гр. Асеновград.     Предвижда се подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава; Полагане на вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени; Подмяна на част от съществуващите покривни покрития с ТИ панели с минерална вата; Подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), Ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови; Подмяна на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, Структурно окабеляване, Сигнално-охранителна инсталация; Подмяна на пожароизвестителна инсталация и пожарна безопасност; Подмяна на мълниезащитната и заземителна инсталация; Подмяна/модернизация на климатична инсталация; Подмяна на отоплителна и вентилационна система; Ремонт на зрителната зала; Подмяна на настилки;  Осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др.
По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване - сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, ръчни подемници за декори, панорамни подемници, нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофонна система, оборудване за апаратна, подемници за хора с увреждания, ръкохватки за хора с увреждания и др.
Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на съоръжения и оборудване, в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.
Основните цели са:
- постигане на съвременните критерии за енергийна ефективност;
- подобряване на условията за културен живот;
- подобряване на микроклимата в сградата;
- постигане на нормални работни температури;
- повишаване на ефективността на творческия и трудовия процес;
- подобряване на противопожарната безопасност и сигурност на режима за достъп;
- подобряване на акустиката на зрителния салон;
- подобряване на комфорта на посетителите;
- подобряване на достъпа за лица в неравностойно положение;
- целогодишно използване на сградата и разнообразяване на дейностите на читалищния дом, чрез подобряване на средата.

Проект: „Патронажна грижа плюс в община Асеновград” по ОПРазвитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” Обща стойност на проекта: 617 374 лв. Срок за реализация 13 месеца.
 
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
От реализирането на дейностите ще се възползват минимум 168 лица от определените в проекта целевите групи.

Проект: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова детска градина, находяща се кв. „Изток”, гр. Асеновград”. Програма  „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ на МОН. Стойност на проекта: 3 000 000лв.
 
Главната цел от реализацията на проекта е да се изгради изцяло нова детска градина с 6 групи, кухненски блок, физкултурен салон, закрит басейн, дворно пространство със съответните детски площадки, ограда и цялостно обзавеждане и оборудване-кухненско, спално, на помещения, свързани с възпитанието и обучението на децата, на детски кътове за игра, на учителски помещения и др. Новоизградената детска градина ще отговаря на всички съвременни изисквания за строеж, изложение, здравословна и безопасна обучителната и работната среда, с изискванията за енергийна ефективност, с внедряването на съвременни екологични технологии, възобновяеми енергийни източници, достъпност за хора с увреждания и функционално дворно пространство.
 
Специфичните цели на проекта са:
 
- Да се намали недостига на места в детските градини в града и удовлетворяване на нуждите от места в детските градини в кв. „Изток“;
- Да се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4–годишна възраст с цел всички деца да имат възможност да получат предучилищното си образование в общински образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето им;
- Да се създадат условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст и по-пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст;
- Да се намали завишения брой на децата в една група до нормативно определения и така да се създадат условия за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и по-здравословна среда на децата и персонала, особено в условията на COVID-19.
- Да се обхванат децата от етническите малцинства, в близост до местоживеенето им;
- Да се даде възможност на повече млади хора да се реализират пълноценно на пазара на труда и трайно да се установят в района на града, което ще доведе до намаляване на вътрешната и външната миграция;

Проект: "Център за подкрепа на лица с увреждания-Асеновград" по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020г. Стойност на проекта: 999 923.83 лв.  Срок за реализация 21 месеца.
 
Основаната цел на проектното предложение е осигури качествена грижа за лица с увреждания и да бъде апробиран иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община Асеновград. Целеви групи са:
-Лица с увреждания в риск и техните семейства;
-Лица с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства;
Чрез изпълнение на дейностите, предвидени в проекта ще се създадат  условия и предпоставки, насочени към подобряването на достъпа до соц. и здр. услуги на целевата група. По проекта се създава Дневен център за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания – Асеновград с капацитет 30 места, който ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги- рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа. Предвидено е извършване на ремонт и оборудване на подходяща сграда, както и закупуването на специализиран транспорт за предоставяне и на мобилни услуги, предвидени са и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група.

Проект: Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап” по  ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 4 313 813.86 лв. Срок за реализация 30 месеца.
Проект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад "Акад. Николай Хайтов" в гр. Асеновград- I етап” e насочен към подобряване на градската среда в гр. Асеновград и в частност благоустрояване на централната зона на града. Проектът имам за цел от една страна да придаде идентичен, единен и запомнящ се облик, като в същото време предлага и решение за укрепване на конструкцията на площадното пространство. Инвестиционният проект обхваща част от площадното пространство и изцяло ниво II и III на площад „Академик Николай Хайтов”. Съгласно него са предвидени демонтаж на съществуващи настилки в обхвата на двете нива и съществуващи стълби и монтаж на нови настилки. Изграждане на постоянна открита сцена, която да може да се използва за организирани събития, представления, неформални прояви, публични изяви. Изграждане на алпинеуми и амфитеатрална зона за отдих. Предвижда се също така „повдигане” на ниво II-ро, чрез полагане на нова стоманобетонова плоча. Планувано е още цялостно отводняване, ново улично и площадково осветление, включително осветяване на околните обществени сгради - Градска библиотека, Общинска администрация и РУ на МВР, изграждане на система за видеонаблюдение, цялостно озеленяване на новооформените зелени площи, изграждане на поливна система, изграждане на съоръжения, осигуряващи достъпност за хората с увреждания. Проектното предложение е част от Инвестиционната програма на Община Асеновград за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград /ИПГВР/ за периода 2014-2020г. Планираните интервенции са концентрирани в определената в плана Зона на публични функции с висока обществена значимост. Освен строителните и монтажните работи в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски и строителен надзор, информация и комуникация, както и независим одит на проекта.

 
Проект: „Приеми ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
 
Община Асеновград е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Общата цел на проекта е да подкрепи процеса на де институционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Процедурата цели прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”. По проекта през годините се  утвърждават професионални приемни семейства в които се настанява деца.
                                                                           

Проект: „Център за ранно детско развитие - Асеновград” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 588 550.82 лв.
 
Проекта има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели ограничаване предаването на бедността между поколенията. Функционирането и управлението на интегрираните услуги по проекта са планирани в съответствие с установения ред и методологии за предоставяне на съответните услуги по проекта за социално включване, финансиран от Световна банка и ще допринесе за продължаване дейността на създадените вече услуги за ранно детско развитие. В планираните услуги са обхванати над 804 потребителя - деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства, вкл. деца с увреждания и техните семейства.
 

Проект: „Техническа помощ за Община Асеновград” по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 103 934.02 лв.
 
 Изпълняваните по проекта дейности са съществени за реалното функциониране на Общинска администрация Асеновград, както по изпълнение на Инвестиционната програма на общината, така и по изпълнение на функциите на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020. Проекта осигурява възнаграждения за екипите за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Асеновград, на членовете на Междинното звено и на външните експерти за оценка на конкретни проектни предложения по Инвестиционната програма. Заложени са задължителните за изпълнение дейности по осигуряване на информация и публичност за проекта и управление на същия.
В своята цялост, проекта засяга всички необходими административни дейности за ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно спрямо нуждите на Община Асеновград, които са допустими за финансиране по правилата на съответната бюджетна линия.
 

Проект: “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“ по „OП за храни и/или основно материално подпомагане”
 
 С реализацията на проекта Община Асеновград  продължава, дейностите по предоставяне на топъл обяд и допринася за постигането на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с осигуряване на топъл обяд, с оглед преодоляване на основно материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи.
 По проекта се изпълняват следните дейности:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
Топъл обяд се осигурява на 250 лица. За хората със затруднения в придвижването, се реализират доставки по домовете им. Създаден е екип за управление на проекта, който реализира дейности по недопускане на двойно финансиране, обратна връзка от потребителите, предоставяне на съпътстващи мерки, качествено изпълнение на проекта и други дейности, които допринесат за обхващането на най-нуждаещите се лица и оказват необходимата им подкрепа за водене на нормален начин на живот.
 

Проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 13 245 456.73 лв.
 
С директива на EC за депониране на отпадъците са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството биоразградими битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране. Най-късно до края на 2020 г. общините следва да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995г. Ако това не бъде постигнато всяка община ще заплаща значително по големи  отчисления за отпадъци, което сериозно ще натовари бюджетите. Поради това Община Асеновград, като водеща организация заедно с общините Садово, Куклен, Първомай и Лъки се възползва от предоставената възможност за безвъзмездно финансиране и кандидатстват с проект по ОП Околна среда 2014-2020 г.
Целта на проекта е да бъдат изградени инсталация за компостиране и предварително третиране с което да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци, чрез разделното им събиране и рециклиране. 
Основни дейности залегнали в проекта са: Доставка на съдовете за събиране на биоотпадъци; Доставка на специализирани транспортни средства за транспортиране на съдовете; Проектиране на компостираща инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с всички съпътстващи изграждането и експлоатацията под дейности; Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации; и др. 
Предвижда се новоизградените инсталации да бъде на територията на настоящото депо за отпадъци.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ