Проекти в процес на изпълнение

Проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в гр. Асеновград“ №: BG-RRP-4.025-0005 по Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойност на проекта: 1 078 679.20 лв
 
Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, оказващ влияние на ръста на енергийното потребление през последните години. Поради това се търсят възможности за повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. То се изразява в подмяна на съществуващите конвенционални светлинни източници и осветителни тела със светодиодни /LED/ осветители, изграждане на автоматизирани системи за контрол и управление на уличното осветление и рехабилитация на общинската техническа инфраструктура за улично осветление
 
Проектът предвижда подмяната  на 1747 броя стари натриеви осветители с нови LED осветители и подмяна на 128 броя електрически табла за улично осветление с нови с вградени компоненти за система за управление и мониторинг.
 

 
Проект: Обновяване на културната инфраструктура в сградите на: НЧ „Христо Ботев – 1945 г.”, с. Нареченски бани; НЧ „Христо Ботев – 1919 г.”, с. Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1936 г.”, с. Боянци, община Асеновград“ по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.733 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. Стойност на проекта: 294 276.55 лв
 
Проектното предложение включва реализирането на ремонтни дейности в културната инфраструктура на територията на община Асеновград и по-конкретно в сградите на НЧ „Христо Ботев – 1945 г.”, с. Нареченски бани; НЧ „Христо Ботев – 1919 г.”, с. Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1936 г.”, с. Боянци. Реализирането на заложените в проектното предложение ремонтни дейности за обновяване облика на читалищата ще подобри необходимата материална база на културната инфраструктура на община Асеновград, което е предпоставка за реализирането на последващи съвместни инициативи за културен обмен между включените в територията на МИГ Куклен, Асеновград общини (община Куклен и община Асеновград).
 

 
Проект:Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1894 г." с. Тополово, "НЧ Христо Ботев - 1926 г." с. Червен и НЧ "Просвета - 1918 г." с. Нови извор, община Асеновград“ по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.733 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура; Стойност на проекта: 344 388.32 лв.
 
Проектното предложение включва реализирането на ремонтни дейности в културната инфраструктура на територията на община Асеновград и по-конкретно в сградите на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1894 г." с. Тополово, "НЧ Христо Ботев - 1926 г." с. Червен и НЧ "Просвета - 1918 г." с. Нови извор. Подобряването на материалната база на културната инфраструктура на територията на община Асеновград е основополагаща предпоставка за обмен на опит и добри практики в културния живот на общата територия. Реализирането на проекта ще даде възможност на самодейците, театралните и културни дейци от двете общини Куклен и Асеновград да обменят опит и реализират съвместни инициативи
 

 
Проект: „Модернизация на образователната среда в ДГ „Асенова крепост“ финансирано по Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойност на проекта: 1 990 225 лв
 
Проектното предложение цели осъвременяване на материална база, чрез реконструкция, ремонт и реализиране на предписаните мерки в сертификата за енергийна ефективност и задължителните такива от техническия паспорт на ДГ „Асенова крепост“. Реализирането на проектното предложение ще доведе до преодоляване недостига на места и намаляване на разходите за отопление и охлаждане и подобряване на микроклимата в детската градина, чрез коeто ще се повиши творческата среда в учебния и трудов процес и ще рефлектира положително върху здравословното състояние на служителите, децата и помощния персонал.
 

 
Проект: „Изграждане на младежки център в Асеновград“ финансирано по Национален план за възстановяване и устойчивост. Стойност на проекта
 
Проектното предложение предвижда изграждане на специализирана сграда с голяма конферентна зала, няколко зали за обучения, стаи за персонал, кътове за отдих, санитарни възли и др. Всички помещения ще бъдат обзаведени и оборудвани така, че да предоставят максимални удобства за организиране на различни мероприятия, обучения, инициативи, кампании, младежки прояви и др. Освен изграждане на сградата по проекта се предвижда облагородяване на околното пространство и изграждане на два броя спортни площадки – игрище за мини футбол и площадка за баскетбол.
 

 
Проект: "Партньорство за адаптация към климатичните промени", финансирането от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“. Стойност на проекта за Община Асеновград 137 371 лв. Срок за реализация на проекта 24 месеца.
 
Община Асеновград в партньорство с общините Смолян, Свиленград, Крушари, „Плеядес България“ ООД и Норвежки университет за наука и технологии в Трондхайм Норвегия /NTNU/, получиха одобрение за проект: "Партньорство за адаптация към климатичните промени".
Финансирането е от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014 - 2021 год.  Програмата има за цел да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека и да допринесе за постигане на общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между страните-донори и България. 
Общата стойност на проекта е 480 750 евро., като  от тях 70 266,59 евро са за Община Асеновград.
Основните дейности, които се предвиждат за изпълнение от Община Асеновград са внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на МБАЛ-Асеновград и на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, чрез монтиране на автономно фотоволтаично захранване. В  сградата на МБАЛ-Асеновград ще бъде монтирана инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от ВИ, която би произвела прогнозно количество на потребна енергия в размер на 30 MWh годишно. В сградата на градската библиотека ще бъде монтирана идентична инсталация с мощност 30 kWp за производство на електроенергия от ВИ, която би произвела прогнозно количество на потребна енергия в размер на 30 MWh годишно. По проекта ще бъде разработена и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Асеновград, ще се проведат обучения на служители обмяна на опит и други мероприятия.
 

 
Проект: „Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград“ №:  BG16RFOP001-1.025-0007-C01  по ОП „Региони в растеж” 2014-2020.  Обща стойност на инвестицията е 3 222 579,71 лв.  Срок за реализация 30 месеца.
 
Проектът е ориентиран към обновяване, подобряване на функционалността и повишаване на енергийната ефективност на НЧ „Родолюбие“, гр. Асеновград.     Предвижда се подмяна на съществуваща амортизирана дограма и доставка и монтаж на нова енергийноефективна такава; Полагане на вътрешна топлоизолация по външни ограждащи стени; Подмяна на част от съществуващите покривни покрития с ТИ панели с минерална вата; Подмяна на ВиК инсталация (вътрешно сградна), Ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови; Подмяна на ел. инсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление, Структурно окабеляване, Сигнално-охранителна инсталация; Подмяна на пожароизвестителна инсталация и пожарна безопасност; Подмяна на мълниезащитната и заземителна инсталация; Подмяна/модернизация на климатична инсталация; Подмяна на отоплителна и вентилационна система; Ремонт на зрителната зала; Подмяна на настилки;  Осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение и др.
По проекта ще бъдат доставени и монтирани специализирани машини, съоръжения и оборудване - сценично осветление, пулт за осветление и различни типове прожектори, портален осветителен мост, ръчни подемници за декори, панорамни подемници, нови театрални столове, завеси, озвучителни тела, цифрова микрофонна система, оборудване за апаратна, подемници за хора с увреждания, ръкохватки за хора с увреждания и др.
Освен строителните и монтажните работи (СМР) и доставката на съоръжения и оборудване, в проекта са заложени и дейности за управление на проекта, авторски надзор, строителен надзор, въвеждане в експлоатация, информация и публичност, както и независим одит.
Основните цели са:
- постигане на съвременните критерии за енергийна ефективност;
- подобряване на условията за културен живот;
- подобряване на микроклимата в сградата;
- постигане на нормални работни температури;
- повишаване на ефективността на творческия и трудовия процес;
- подобряване на противопожарната безопасност и сигурност на режима за достъп;
- подобряване на акустиката на зрителния салон;
- подобряване на комфорта на посетителите;
- подобряване на достъпа за лица в неравностойно положение;
- целогодишно използване на сградата и разнообразяване на дейностите на читалищния дом, чрез подобряване на средата.
 

 
Проект; „Грижа в дома в община Асеновград“ финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома. Стойност на проекта;  2 024 969,70 лв
 
Основната цел на проектното предложение е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в община Асеновград. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на различни епидемични ситуации. Специфичните цели са: 1. Да се надгради модела за почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в община Асеновград; 2. Да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Асеновград, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда; 3. Превенция на институционализиране и хоспитализиране на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания. Изпълнението на поставените цели ще допринесат за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, осигуряване на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите. Здравно-социалните услуги, които ще се предоставят в рамките на проекта са съвкупност от дейности, които се основават на индивидуална социална работа в подкрепа на лицата за подобряване качеството на живот и на достъпа до социални и здравни услуги. Следвайки поставените цели при реализирането на дейностите ще се осигури достъп до дългосрочна мобилна и интегрирана здравно-социална грижа, според специфичните потребности на лицата от целевите групи.
 

 
Проект: „Укрепване на общинския капацитет в Асеновград“ финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027. Стойност на проекта: 255 984 лв. Срок за реализация:  23 месеца.
 
Проектното предложение ще подкрепи реформирането на системата за социалните услуги на територията на община Асеновград, както и ще улесни прехода към нови механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.
Цели на проектното предложение:
1. Подкрепа за реформиране на системата на социалните услуги чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.
2. Улесняване на прехода към новите механизми в община Асеновград за предоставяне на механизма лична помощ и отговорностите на общината по Закона за социалните услуги, свързана с насочването за ползване на социални услуги.
3. Плавно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и ускоряване предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на общината.
 

 
Проект: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нова детска градина, находяща се кв. „Изток”, гр. Асеновград”. Програма  „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ на МОН. Стойност на проекта: 3 000 000лв.
 
Главната цел от реализацията на проекта е да се изгради изцяло нова детска градина с 6 групи, кухненски блок, физкултурен салон, закрит басейн, дворно пространство със съответните детски площадки, ограда и цялостно обзавеждане и оборудване-кухненско, спално, на помещения, свързани с възпитанието и обучението на децата, на детски кътове за игра, на учителски помещения и др. Новоизградената детска градина ще отговаря на всички съвременни изисквания за строеж, изложение, здравословна и безопасна обучителната и работната среда, с изискванията за енергийна ефективност, с внедряването на съвременни екологични технологии, възобновяеми енергийни източници, достъпност за хора с увреждания и функционално дворно пространство.
 
Специфичните цели на проекта са:
 
- Да се намали недостига на места в детските градини в града и удовлетворяване на нуждите от места в детските градини в кв. „Изток“;
- Да се осигури достъп на всички деца до предучилищно образование от 4–годишна възраст с цел всички деца да имат възможност да получат предучилищното си образование в общински образователни институции и в по-голяма близост до местоживеенето им;
- Да се създадат условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст и по-пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст;
- Да се намали завишения брой на децата в една група до нормативно определения и така да се създадат условия за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и по-здравословна среда на децата и персонала, особено в условията на COVID-19.
- Да се обхванат децата от етническите малцинства, в близост до местоживеенето им;
- Да се даде възможност на повече млади хора да се реализират пълноценно на пазара на труда и трайно да се установят в района на града, което ще доведе до намаляване на вътрешната и външната миграция;
 

 
Проект: "Център за подкрепа на лица с увреждания-Асеновград" по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020г. Стойност на проекта: 999 923.83 лв.  Срок за реализация 21 месеца.
 
Основаната цел на проектното предложение е осигури качествена грижа за лица с увреждания и да бъде апробиран иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ „Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община Асеновград. Целеви групи са:
-Лица с увреждания в риск и техните семейства;
-Лица с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства;
Чрез изпълнение на дейностите, предвидени в проекта ще се създадат  условия и предпоставки, насочени към подобряването на достъпа до соц. и здр. услуги на целевата група. По проекта се създава Дневен център за подкрепа на лицата с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания – Асеновград с капацитет 30 места, който ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги- рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа. Предвидено е извършване на ремонт и оборудване на подходяща сграда, както и закупуването на специализиран транспорт за предоставяне и на мобилни услуги, предвидени са и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група.
 

 
Проект: „Приеми ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
 
Община Асеновград е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане. Общата цел на проекта е да подкрепи процеса на де институционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Процедурата цели прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”. По проекта през годините се  утвърждават професионални приемни семейства в които се настанява деца.
                                                                           

 
Проект: “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Асеновград“ по „OП за храни и/или основно материално подпомагане”
 
С реализацията на проекта Община Асеновград  продължава, дейностите по предоставяне на топъл обяд и допринася за постигането на общата цел на оперативната програма, свързана с намаляването на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с осигуряване на топъл обяд, с оглед преодоляване на основно материално лишение, чрез обхващане на потребители от утвърдените целеви групи.
 По проекта се изпълняват следните дейности:
1. Определяне на целевите групи;
2. Закупуване на хранителни продукти;
3. Осигуряване на топъл обяд;
4. Предоставяне на съпътстващи мерки.
Топъл обяд се осигурява на 250 лица. За хората със затруднения в придвижването, се реализират доставки по домовете им. Създаден е екип за управление на проекта, който реализира дейности по недопускане на двойно финансиране, обратна връзка от потребителите, предоставяне на съпътстващи мерки, качествено изпълнение на проекта и други дейности, които допринесат за обхващането на най-нуждаещите се лица и оказват необходимата им подкрепа за водене на нормален начин на живот.
 

 
Проект: "Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по ос 2 на ОПОС 2014-2020 на РСУО - регион Асеновград” по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”. Обща стойност на проекта: 13 245 456.73 лв.
 
С директива на EC за депониране на отпадъците са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството биоразградими битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране. Най-късно до края на 2020 г. общините следва да ограничат количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995г. Ако това не бъде постигнато всяка община ще заплаща значително по големи  отчисления за отпадъци, което сериозно ще натовари бюджетите. Поради това Община Асеновград, като водеща организация заедно с общините Садово, Куклен, Първомай и Лъки се възползва от предоставената възможност за безвъзмездно финансиране и кандидатстват с проект по ОП Околна среда 2014-2020 г.
Целта на проекта е да бъдат изградени инсталация за компостиране и предварително третиране с което да се намали количеството на депонираните зелени и биоразградими отпадъци, чрез разделното им събиране и рециклиране. 
Основни дейности залегнали в проекта са: Доставка на съдовете за събиране на биоотпадъци; Доставка на специализирани транспортни средства за транспортиране на съдовете; Проектиране на компостираща инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци; Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци с всички съпътстващи изграждането и експлоатацията под дейности; Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации; и др. 
Предвижда се новоизградените инсталации да бъде на територията на настоящото депо за отпадъци.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ