Програма за развитие на физическото възпитание и спорт

ПРОГРАМА
за развитие на физическото възпитание и спорт в Община Асеновградза периода 2014 – 2020 година
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение
І. Цел и основни задачи
IІ. Органи на управление
IIІ. Обхват на програмата - основни подсистеми и дейности
1. Физическо възпитание и спорт за всички
2. Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и неравностойно социално положение
3. Физическо възпитание и спорт на учащите
4. Спортно майсторство
4.1. Детско-юношески спорт
4.2. Спорт за високи постижения
4.3.Спорт в в малки населени места и квартали
ІV. Кадрово осигуряване - човешки ресурси
V. Материал но-техническо и финансово осигуряване
 
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Програма е основополагащ документ,която определя мястото и социалните функции на физическото възпитание и спорта в Община Асеновград. В нея са изложени основните принципни подходи, определящи целта и задачите, върху които тя се изгражда, обхвата и основните дейности, организацията на управление, приоритетите и спомагателните функ­ции на общината и спортните клубове. Основните положения на общинската програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Асеновград 2014-2020г. произтичат от приоритетите и целите, залегнали в Конституцията на Република България, Закона за физическото възпитание и спорта, както и в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България.
Програмата обхваща конкретни задачи, срокове и условия за нейното реализиране.
 
І. ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Основна цел на Общинската програма за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Асеновград 2014-2020г. е подобряване на здравето и физическата годност на населението, както и постигането на високи спортни резултати от състезателите ни на държавно и световно равнище, чрез създаване на необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и спорт.
 
Основни задачи:
• да задоволява потребностите на населението от системни занимания
с физически упражнения и спорт и формиране на трайни навици за водене
на здравословен начин на живот;
• да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм,
с оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на
личността;
• да развива и защитава нравствените ценности на спорта и човешкото
достойнство, както и сигурността на всички участници в спортната дейност;
• да формира мотиви и критерии за обективна социална оценка на
вложения труд и постигнатите резултати в тренировъчната и състеза-­
телната дейност на спортисти, треньори и други специалисти в сферата на спорта;
 
Основни принципи
 
Реализирането на стратегическата цел и основните задачи на програмата е органически обвързано с програмите за образователно, социално и здравно развитие. Това определя и основните принципи за нейното изграждане и функциониране в новите социално-икономически условия:
•обвързване на физическото възпитание и спорта със здравето на спортуващите;
• обединяване усилията на обществени спортни организации и общинска администрация за създаване на необходимите условия за стимулиране заниманията с физически упражнения, спорт и туризъм;
• целесъобразно разпределение на финансовите средства от общинския бюджет в § “Спортни бази и спорт за всички” и споделяне на отговорностите на местната власт в лицето на общинска администрация и спортните клубове за реализацията на настоящата програма.
• широко разгръщане на демократичността и самоуправлението при
формирането на различните форми на сдружаване, както и при избора
на конкретните средства и способи за практически занимания, в
зависимост от възможностите и интересите на хората;
• осигуряване на системност и диференциран подход при
заниманията с физически упражнения и спорт през целия жизнен цикъл
на човека, като основа за неговото физическо и духовно усъвършенстване
и изява.
• подпомагане дейността на спортните клубове при организацията и провеждането на държавни и международни първенства.
 
 
ІІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Основните субекти в тази програма, които следва да ги приведат в действие, са администрацията на Община Асеновград съвместно с обществените спортни организации.
 
Община Асеновград
 
За пълноценното и хармонично функциониране на системата за физическо възпитание и спорт решаваща е ролята на общината, като местен орган на власт. Това се обуславя от факта, че нейни прерогативи са социално-икономическата и културна политика на общината, както и съответните финансови, материално-технически и демографски условия и предпоставки за тяхното реализиране. Това определя конкретните задължения на Община Асеновград за подобряване на здравето и физическата дееспособност на гражданите:
•стопанисване и рационално използване на материалната спортна
база от всички слоеве на населението;
•провеждане на активна пропагандна и организаторска дейност за
внедряване на здравословен начин на живот, като неразделна част от
битовата култура на всеки гражданин;
•активна подкрепа на спортните ни клубове и други сдружения
за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност, както и други
разнообразни форми на двигателна активност - туризъм, активен отдих
всред природата, съчетан с други форми за осмисляне на свободното
време - събори, празници и фестивали;
•осигуряване на необходимите средства за тези дейности от
общинския бюджет.
 
ІІ.2. Обществени спортни организации
 
Централно място в настоящата програма за развитие на физическото възпитание и спорта заемат обществените спортни организации. В техните реални възможности са осъществяването на тренировъчна и състезателна дейност - от началното обучение до високото спортно майсторство на всички субекти в развивания от тях спорт.
Съгласно чл.З от Европейската харта за спорта доброволните спортни организации имат право да изграждат независими механизми за самостоятелни решения в рамките на закона. Те следва да бъдат поощрявани от Държавата и общините в тяхната дейност.
 
Спортните клубовесаглавните звена в цялата система за физическо възпитание и спорт. Те са основните юридически лица, чрез които реализира настоящата програма. Спортните клубове имат водещата роля и голямо значение не само в нашата община, но и за целия български спорт. През следващите години е необходимо максимално бързо да се преодолее огромното изоставане на преобладаващата част от тях в организационен и особено в методически аспект, спрямо националните и европейски стандарти. Това налага концентрация и специализация на кадрите и ресур­сите.
 
Обединени спортни клубове (дружества).
Водещата световна практика през последните години е обединението на спортните клубове. Само мощни спортни обединения, които разполагат с традиции, админи­стративен, материално-технически, кадрови и финансов капацитет могат да бъдат фактор за конкурентно способен спортен продукт на национално и на световно равнище. Обединените спортни клубове (дружества) фокусират общите интереси на клубовете и ръководството на общината за развитието на масовия и елитния ни спорт. С активното участие на спортното дружество в нашата община ще е възможно и усвояването на съществена част от средствата по Евро­пейските програми, предназначени за същите цели.
 
IIІ. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Програмата за физическо възпитание и спорт 2014-2020 обхваща няколко подсистеми със своя специфична характеристика, цел и задачи.
 
1. Физическо възпитание и спорт за всички
 
Приоритетна задача в общинската политика е приобщаването на по-широки слоеве от населението и по-специално децата и младежите към активен двигателен режим и здравословен начин на живот. Община Асеновград има традиции при провеждането на масови спортни прояви, финансирани със средства от общинския бюджет. Стъпка в правилната посока е Община Асеновград да подпомага спорта в малките населени места и организирането на спортни мероприятиявъв връзка с различни празници.
 
Натрупаният опит показва, че успешното постигане на целите за развитието на физическото възпитание и спорта, се определя от следните по-важни предпоставки:
• функционално годна спортно-материална база за практикуване на физически упражнения и спорт. Нейното изграждане е неразделна част от социалната политика на Община Асеновград.
•активна пропагандна дейност, чрез средствата за масова инфор­-
мация, провеждана от спортните клубове и местната власт.
• добра координация и взаимодействие при планирането и
провеждането на различните спортни прояви;
 
Във връзка с това е необходимо:
• Община Асеновград да осигури подходящи условия за спортуване, като изгражда и поддържа общинската спортно-материална база, зони за отдих, детскии гимнастически спортни площадки, площадки за скейтборд, подходящи маршрути до хижи, и др.
Срок: постоянен
 
• спортните клубове и организации, които стопанисват или ползват
общинските спортни обекти трябва да създадат съответна
организация и окажат методична помощ за тяхното пълноценно ползване
от децата и гражданите на Община Асеновград.
Срок: постоянен
 
• Навлизане на спорта още в детските градини и училища. Активно участие на спортните ни клубове в програмите, финансирани от МФВС като “Спорт в свободното време”, “Спорт за децата в детските градини”, “Научи се да плуваш” и др. Срок: постоянен
 
• специално внимание да се обърне на физическотовъзпитание и
спорта в домовете за деца лишени от родителски грижи и на деца от малцинствените групи.
Срок:постоянен
• спортните клубове със съдействието на Община Асеновград да осигуряват подходящи (префе­ренциални) условия за спортуване на ветераните спортисти.
Срок: постоянен
 
2. Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално положение
 
Тази подсистема е с нарастващи социални функции. Тя се характеризира с широк диапазон от специализирани средства, способи и форми за въздействие върху двигателните и психическите функции (с различна степен на отклонение от нормата), с оглед осигуряването на една ефективна коригираща и поддържаща рехабилитация, активен отдих, осмисляне на свободното време и пълноценна реализация в обществения живот. Трябва да се работи за оформянето на целеви групи, които ще получат безплатен достъп до общинската спортна база за придобиване на основни умения и навици в практикуването на избран спорт. Община Асеновград се ангажира със създаването на оптимални условия за преодоляването наизолацията и нетолерантноста към хората с увреждания.
За да се реализират тези задачи от спортните клубове е необходимо:
•създаване на подходящ социален климат и условия от местните спортни клубове за приобщаването на тези контингенти към активен и диференциран двигателен режим;
• разработване на специализирани тренировъчни програми и
методически указания за тяхното прилагане в домашни условия,
училищата, спортни съоръжения на база програми от МФВС;
• участие в програми на МФВС, като “Спорт за хора с увреждания и деца в риск”
• закупуване на подходяща екипировка, уреди и съоръжения за
провеждане на самостоятелни занимания;
• осигуряване на възможности за системна подготовка и участие в
състезания от вътрешния и международния календар за лица с
увреждания, както и за съвместни състезания с лица без увреждания;
• да се осигури безплатен достъп до общинските спортни бази за ползване от спортисти с трайни увреждания. Осигуряване на безплатни билети на зрители с трайни увреждания за посещения на състезания, съобразно Европейската харта „Спорт за всички" и Закона за физическо възпитание и спорта.
• да се задължи, чрез договора за ползване на имот, ползвателят или бъдещият концесионер на спортните обекти и съоражения-общинска собственост, да осигури периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта или съоражението на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за хора с увреждания.
• Община Асеновград да осигури целеви средства от общинския бюджет за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за хора с увреждания.
•Срокът за изпълнение на тези задачи е постоянен и като се има предвид, че лица с физически и умствени недъзи се срещат в целия възрастов и социален диапазон, грижата за техния двигателен режим и физическа дееспособност изисква много добра координация между общинската администрация, спортните организации и преди всичко социални организации и заведения.
 
3. Физическо възпитание и спорт на учащите
 
Световната практика през последните години убедително доказа, че тази подсистема заема централно място в съвременните системи за физическо възпитание и спорт. Нейната водеща роля се определя от широкия обхват на занимаващите се, най-благоприятната възраст за формиращото въздействие на физическите упражнения и спорта и комплексните условия за провеждането на ефективен учебно-възпитателен и тренировъчен процес. Това извежда на преден план следните приоритетни задачи:
• оптимизиране на двигателния режим в детските
заведения, като неразделна част от интелектуалното и емоционалното
развитие и възпитание на децата, със средствата и формите на богата и
емоционално наситена програма от физически упражнения и игри;
• внасяне на коренен прелом ворганизацията и съдържанието на
извънкласната тренировъчна и състезателна дейност, като изключително важен фактор за селекциониране на двигателно надарени деца за детско-юношеския спорт, за пълноценно използване на свободното време и като ефективно средство срещу наркоманията, детската престъпност, насилието и други социални деформации.
За целта е необходимо:
•да се разшири обхвата от организирани форми за спортуване чрез учредяване на училищни спортни клубове и привличане на
хонорувани учители, треньори, инструктори и др.специалисти;
•активно участие на спортните клубове, чиято дейност се осъществява на територията на Община Асеновград в развитието на спорта в училищата.
Срок: 2014-2016 г.
 
•регулярно организиране на срещи между спортните клубове и преподавателите по физическо възпитание в училищата с цел селекциониране и подготовка на талантливи деца и тяхното насочване към спортните клубове.
Срок: 2014-2015 г.
 
4. Спортно майсторство
 
Тази подсистема обединява в органическо единство подбора, усъвършенстването и изявата на спортните ни таланти в общината. Нейното място в настоящата програма за физическо възпитание и спорт се определя от нарастващото значение на големия (елитния) спорт и неговите престижни и възпитателни функции. Високото равнище на спорта и изключителната конкуренция днес изискват адекватна система за подготовка, която да накара спортните специалисти да се съобразяват с най-новите постижения на науката и техническия прогрес. Община Асеновград, чрез своите правилници и нормативни документи, подпомага спортните клубове, които предоставят по-добри условия на елитните ни спортисти.
За изпълнението на тази стратегическа задача е необходимо усилията на обществото да се насочат в две основни направления.
 
4.1. Детско-юношески спорт (ДЮС)
 
Сетовната практика показва, че програмата за развитието на детско-юношеския спорт, трябва да бъде съобразена със съвременните тенденции в развитието на елитния спорт - преди всичко неговата професионализация. Оптимизирането на тази подсистема на високото спортно майсторство трябва да се извършва върху принципа на повишаване на качествените показатели за сметка на количествените показатели. Оттук произтичат няколко принципни задачи, които Община Асеновград трябва да реши:
• да се стимулира създаването на детски спортни школи, като обособени структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на талантливи деца за спортно развитие;
• да се предвидят в общинския бюджет стипендии за най-изявените ни деца спортисти.
 
4.2. Спорт за високи постижения
 
Стремежът на всеки един от спортните ни клубове е насочен към създаването на елитни състезатели, които от своя страна ще привлекат още деца желаещи да спортуват. За Община Асеновград, запазване на традициите и издигане престижа на спортните ни клубове, е приоритет.За постигането на целта е нужно:
·спортните клубове да секонцентрират на усилията върху качеството и ефективността на тренировъчния процес;
·да се потърсят възможности за увеличаване броя на треньорите във клубовете за да се даде възможност за специализация към конкретна възрастова група, пол, диисциплина или степен на спортна изява;
· чрез средствата от общинския бюджет да се продължи подпомагането на спортните ни клубове, за подготовка и участие на държавни първенства.
·да се предвидят в общинския бюджет средства за подпомагане лечението на състезатели от спортните ни клубове.
·категоризация на спортните клубове в зависимост на постигнатите успехи на държавно и международно ниво през последните 10 години.
 
ІІІ.4.3. Спорт в малките населени места и квартали
 
Спортът като социална среда създава условия за социални контакти, сътрудничество, връзки и допринася много за интегрирането на хора от малките населени места в големия град. Неразделна част от спорта е придобиването на етични стойности и принципи за честна игра – спортна етика. В спортната история на България не са един и два примерите за откриване и реализиране на големи спортисти от селата. Неприемливо е да се оставят деца без занимания с физически упражнения и спорт, понеже малките населени места не разполагат с спортни зали или други съоражения. Това налага Община Асеновград съвместно със спортните клубове да се ангажират в:
•създаване и финансиране на програма за превличане на даровитите деца от селата към спортните клубове в града с цел реализация в големия спорт.
•целево подпомагане наспортни клубове, които водят тренировъчен процес в малките населени места и квартали.
•Кметовете на малките населени места и квартали да предприемат съвместно с общинска администрация мерки за превличане на все повече местни младежи към занимания с физически упражнения и спорт.
 
ІV. КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Днес оперативното управление на системата за физическо възпитание и спорт извежда на преден план проблема с треньорските кадри. Сериозен е проблемът с кадровото осигуряване. В системата на физическото възпитание и спорта работят все повече хора без необходимия ценз и професионална квалификация.Съвременния спорт изисква тренировъчния процес да се води от високо квалифицирани треньори, ангажирани целодневно в своята работа, които задължително трябва да бъдат запознати с най-новите методики зафизическа и психологическа подготовка на своите състезатели. Работата с деца и високоразрядни спортисти е изключително отговорна. За тази цел е необходимо да се предприемат практически стъпки за неговото решаване ;
• Финансовите средства, които се предоставят от общинския бюджет да бъдат насочени и за повишаване натреньорските заплати на базата на показатели и нормативи за постигнати резултати от тяхната дейност.
• Ежегодно да се определят и финансови средства за обучение, на треньори, организатори и съдии за тренировка и спортна на дейност в клубовете и зоните за здраве и отдих на населението.
• Учредявяне на експертен спортен съвет, като консултативен и контролиращ обществен орган.
• Организиране на семинари с треньорите на спортните клубове и учителите по физическо възпитание.
 
V. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
 
За ефективното функциониране на общинската спортна база е необходимо да се ползва спортната инфраструктура като система от стационарни обекти, терени и съоръжения за провеждане и на спортни, културни, образователни, здравни и други дейности.
Планирането, изграждането и последващият контрол в развитието на общинската спортна база трябва да бъдат съобразени със Закона за физическото възпитание и спорта , Закона за общинската собственост, както и с водещия опит на други общини в Република България.
Оптимизирането на спортните обекти общинска собственост е свързано с изграждането им, тяхната реконструкция, модернизация и ефективна експлоатация. За целта е необходимо да се осигури съответната координация между общинските служби и спортните организации за решаването на няколко приоритетни задачи:
• Създаване на работна група, която в най-кратки срокове да извърши задълбочен анализ и инвентаризация на съществуващата спортна база на територия на общината;
• категоризиране на спортните обекти на базата на ефективна експлоатация;
• изготвяне и кандидатстване с проекти в подходящи програми на Европейския съюз и подпомагане на спортните клубове в тази им дейност;
• да се изгради спортен комплекс до зала спортни игри “Асеновец” , включващ тенис кортове, футболни игрища, гимнастически кът и зона за отдих на гражданите.
• включване на ремонтите на спортните обекти, общинска собственост в строителната програма на Община Асеновград,според възможностите на общинския бюджет.
• да продължи модернизирането на общинската спортна база, с целеви средства от общината, по програми от МФВС, европейските целевифондове и чрез публично-частното партньорство; Срок 2014-2015 г.
 
Финансирането на Програмата за физическо възпитание и спорт 2014-2020 налага спазването на принципи и условия на публично финансиране. Необходимо е ясно ориентиране по веригата: изследване на обществените потребности на населението-поставяне на цел - ефективна дейност - очакван краен резултат.
Сега е задължително да се потърси увеличаване на източниците за финансиране на физическото възпитание и спорта.
• от държавния бюджет- за финансиране на различните програми по линия на МФВС ;
·от общинските бюджети- за подпомагане дейността на спортните организации за финансиране на специални програми насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението;
·чрез Закона за публично-частното партньорство, за изграждане и поддържане на спортната база
·от стопанския сектор чрез рекламата и спонсорството на пазарен
принцип за подпомагане на местните спортни сдружения;
·от собствени приходи на сдруженията - доброволните вноски на
членовете, приходите от спортни състезания, трансферът на спортисти,
спортни услуги, телевизионни права и други разрешени от закона
дейности;
·от специални фондове, извънбюджетни приходно-разходни сметки
за подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта;
·от допълнителни източници за финансирането- по линия на структурните фондове на Европейския съюз за изграждане и реновиране на спортни съоръжения и обекти;
 
Всеки един от посочените източници изпълнява конкретна функция, като осигурява определена предметна област в Програмата за физическото възпитание и спорт 2014-2020. Тенденцията в разпределението и насочването на средствата е подкрепата на детско-юношеския, ученическия и елитния спорт, както и поддръжката и изграждането на материалната база.
 
Финансовото и материално-техническото осигуряване на Програмата за физическо възпитание и спорт, предполага активно партньорство между всички обществени и стопански организации, форми и сдружения на територията на Община Асеновград, за усъвършенстване на експлоатацията и модернизацията на спортно материално-техническа база.
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ